ŅĘËĀÄ ĮĀĘÎÍÎÂ

    

ŅĘËĀÄ ĮĀĘÎÍÎÂ. Ãëāâíā˙ ōåėā
16+

ŅĘËĀÄ ĮĀĘĐÛŌ

#âčđķņīđķäåíöč˙ îáíķëčëā âîîáųå âņ¸!

 

Đåęëāėā íā ņāéōå                   

 

 

Īîņōāíîâëåíčå Ãîņęîėņōāōā ĐÔ îō 28 íî˙áđ˙ 1997 ã. N 78

Îá ķōâåđæäåíčč ķíčôčöčđîâāííûõ ôîđė īåđâč÷íîé ķ÷åōíîé äîęķėåíōāöčč īî ķ÷åōķ đāáîōû ņōđîčōåëüíûõ ėāøčí č ėåõāíčįėîâ, đāáîō â āâōîėîáčëüíîė ōđāíņīîđōå

×ĀŅŌÜ 2

 

Âî čņīîëíåíčå īîņōāíîâëåíč˙ Īđāâčōåëüņōâā Đîņņčéņęîé Ôåäåđāöčč îō 8 čūë˙ 1997 ãîäā N 835 "Î īåđâč÷íûõ ķ÷åōíûõ äîęķėåíōāõ" Ãîņķäāđņōâåííûé ęîėčōåō Đîņņčéņęîé Ôåäåđāöčč īî ņōāōčņōčęå īîņōāíîâë˙åō:

1. Ķōâåđäčōü ņîãëāņîâāííûå ņ Ėčíôčíîė Đîņņčč č Ėčíũęîíîėčęč Đîņņčč īđčëāãāåėûå ķíčôčöčđîâāííûå ôîđėû īåđâč÷íîé ķ÷åōíîé äîęķėåíōāöčč č ââåņōč čõ â äåéņōâčå ņ 1 äåęāáđ˙ 1997 ãîäā:

1.1. īî ķ÷åōķ đāáîōû ņōđîčōåëüíûõ ėāøčí č ėåõāíčįėîâ:

NN ŨŅĖ-1 "Đāīîđō î đāáîōå áāøåííîãî ęđāíā", ŨŅĖ-2 "Īķōåâîé ëčņō ņōđîčōåëüíîé ėāøčíû", ŨŅĖ-3 "Đāīîđō î đāáîōå ņōđîčōåëüíîé ėāøčíû (ėåõāíčįėā)", ŨŅĖ-4 "Đāīîđō-íāđ˙ä î đāáîōå ņōđîčōåëüíîé ėāøčíû (ėåõāíčįėā)", ŨŅĖ-5 "Ęāđōā ķ÷åōā đāáîōû ņōđîčōåëüíîé ėāøčíû (ėåõāíčįėā)", ŨŅĖ-6 "Æķđíāë ķ÷åōā đāáîōû ņōđîčōåëüíûõ ėāøčí (ėåõāíčįėîâ)", ŨŅĖ-7 "Ņīđāâęā î âûīîëíåííûõ đāáîōāõ (ķņëķãāõ)";

1.2. īî ķ÷åōķ đāáîō â āâōîėîáčëüíîė ōđāíņīîđōå:

NN 3 "Īķōåâîé ëčņō ëåãęîâîãî āâōîėîáčë˙", 3ņīåö "Īķōåâîé ëčņō ņīåöčāëüíîãî āâōîėîáčë˙", 4 "Īķōåâîé ëčņō ëåãęîâîãî ōāęņč", 4-Ņ "Īķōåâîé ëčņō ãđķįîâîãî āâōîėîáčë˙", 4-Ī "Īķōåâîé ëčņō ãđķįîâîãî āâōîėîáčë˙", 6 "Īķōåâîé ëčņō āâōîáķņā", 6ņīåö "Īķōåâîé ëčņō āâōîáķņā íåîáųåãî īîëüįîâāíč˙", 8 "Æķđíāë ķ÷åōā äâčæåíč˙ īķōåâûõ ëčņōîâ", 1-Ō "Ōîâāđíî-ōđāíņīîđōíā˙ íāęëāäíā˙".

2. Ķņōāíîâčōü âåäåíčå īåđâč÷íîãî ķ÷åōā īî ķęāįāííûė â ī.1 ķíčôčöčđîâāííûė ôîđėāė īåđâč÷íîé ķ÷åōíîé äîęķėåíōāöčč ūđčäč÷åņęčėč ëčöāėč âņåõ ôîđė ņîáņōâåííîņōč, îņķųåņōâë˙ūųčėč äå˙ōåëüíîņōü īî ũęņīëķāōāöčč ņōđîčōåëüíûõ ėāøčí, ėåõāíčįėîâ, āâōîōđāíņīîđōíûõ ņđåäņōâ č ˙âë˙ūųčėčņ˙ îōīđāâčōåë˙ėč č īîëķ÷āōåë˙ėč ãđķįîâ, īåđåâîįčėûõ āâōîėîáčëüíûė ōđāíņīîđōîė.

3. Īđčįíāōü ķōđāōčâøčė ņčëķ íā ōåđđčōîđčč Đîņņčéņęîé Ôåäåđāöčč īđčęāį ÖŅĶ ŅŅŅĐ îō 14.12.72 ã. N 816 â ÷āņōč ķōâåđæäåíč˙ ôîđėû īåđâč÷íîé ķ÷åōíîé äîęķėåíōāöčč N 8; īđčęāį ÖŅĶ ŅŅŅĐ îō 10.06.76 ã. N 453 â ÷āņōč ķōâåđæäåíč˙ ôîđė īåđâč÷íîé ķ÷åōíîé äîęķėåíōāöčč NN 3, 3ņīåö, 4, 6; īđčęāį ÖŅĶ ŅŅŅĐ îō 31.12.76 ã. N 1044 â ÷āņōč ķōâåđæäåíč˙ ôîđė īåđâč÷íîé ķ÷åōíîé äîęķėåíōāöčč NN ŨŅĖ-1, ŨŅĖ-2, ŨŅĖ-3, ŨŅĖ-4, ŨŅĖ-5, ŨŅĖ-6, ŨŅĖ-7; īđčęāį ÖŅĶ ŅŅŅĐ îō 27.11.84 ã. N 648 â ÷āņōč ķōâåđæäåíč˙ ôîđėû īåđâč÷íîé ķ÷åōíîé äîęķėåíōāöčč N 6/ņīåö/; ā ōāęæå īđčëîæåíč˙ NN 1, 4, 5 (ôîđėû īåđâč÷íîé ķ÷åōíîé äîęķėåíōāöčč NN 1-Ō, 4-Ņ, 4-Ī) ę číņōđķęöčč "Î īîđ˙äęå đāņ÷åōîâ įā īåđåâîįęč ãđķįîâ āâōîėîáčëüíûė ōđāíņīîđōîė", ķōâåđæäåííûå Ėčíôčíîė ŅŅŅĐ č ÖŅĶ ŅŅŅĐ 30.11.83 ã. N 156/354/7.

 

Īđåäņåäāōåëü Ãîņęîėņōāōā Đîņņčč Ū.Ā.Ūđęîâ

 

Ņė. Īîņōāíîâëåíčå Īđāâčōåëüņōâā ĐÔ îō 15 āīđåë˙ 2011 ã. N 272 Îá ķōâåđæäåíčč Īđāâčë īåđåâîįîę ãđķįîâ āâōîėîáčëüíûė ōđāíņīîđōîė

Ņė. Ōđāíņīîđōíķū íāęëāäíķū â đåäāęöčč īîņōāíîâëåíč˙ Īđāâčōåëüņōâā ĐÔ îō 30 äåęāáđ˙ 2011 ã. N 1208

 

Îá ķōâåđæäåíčč îá˙įāōåëüíûõ đåęâčįčōîâ č īîđ˙äęā įāīîëíåíč˙ īķōåâûõ ëčņōîâ ņė. Īđčęāį Ėčíōđāíņā ĐÔ îō 18 ņåíō˙áđ˙ 2008 ã. N 152

 

Î ââåäåíčč īķōåâîé äîęķėåíōāöčč äë˙ číäčâčäķāëüíûõ īđåäīđčíčėāōåëåé, îņķųåņōâë˙ūųčõ īåđåâîįî÷íķū äå˙ōåëüíîņōü íā āâōîėîáčëüíîė ōđāíņīîđōå ņė. Īđčęāį Ėčíōđāíņā ĐÔ îō 30 čūí˙ 2000 ã. N 68 (ķōđāōčë ņčëķ - Īđčęāį Ėčíōđāíņā ĐÔ îō 18 ņåíō˙áđ˙ 2008 ã. N 152).

 

Īđčëîæåíčå

ę īîņōāíîâëåíčū Ãîņęîėņōāōā ĐÔ

îō 28 íî˙áđ˙ 1997 ã. N 78

 

Īåđå÷åíü ôîđė īåđâč÷íîé ķ÷åōíîé äîęķėåíōāöčč

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Íîėåđ  |               Íāčėåíîâāíčå ôîđėû               |Ôîđėāō |Ņōđā-|

|        |                                                |       | íčöā|

|————————|————————————————————————————————————————————————|———————|—————|

|        |1. Īî ķ÷åōķ đāáîōû ņōđîčōåëüíûõ ėāøčí č         |       |     |

|        |ėåõāíčįėîâ                                      |       |     |

|  ŨŅĖ-1 |Đāīîđō î đāáîōå áāøåííîãî ęđāíā                 |   Ā4  |  13 |

|  ŨŅĖ-2 |Īķōåâîé ëčņō ņōđîčōåëüíîé ėāøčíû                |1/6ä.ë.|  15 |

|  ŨŅĖ-3 |Đāīîđō î đāáîōå ņōđîčōåëüíîé ėāøčíû (ėåõāíčįėā) |1/6ä.ë.|  17 |

|  ŨŅĖ-4 |Đāīîđō-íāđ˙ä î đāáîōå ņōđîčōåëüíîé ėāøčíû       |1/6ä.ë.|  29 |

|        |(ėåõāíčįėā)                                     |       |     |

|  ŨŅĖ-5 |Ęāđōā ķ÷åōā đāáîōû ņōđîčōåëüíîé ėāøčíû          |   Ā4  |  21 |

|        |(ėåõāíčįėā)                                     |       |     |

|  ŨŅĖ-6 |Æķđíāë ķ÷åōā đāáîōû ņōđîčōåëüíûõ ėāøčí          |   Ā4  |  23 |

|        |(ėåõāíčįėîâ)                                    |       |     |

|  ŨŅĖ-7 |Ņīđāâęā äë˙ đāņ÷åōîâ įā âûīîëíåííûå đāáîōû      |       |  26 |

|        |(ķņëķãč)                                        |       |     |

|        |2. Īî ķ÷åōķ đāáîō â āâōîėîáčëüíîė ōđāíņīîđōå    |       |     |

|      3 |Īķōåâîé ëčņō ëåãęîâîãî āâōîėîáčë˙               |   Ā4  |  27 |

|3 ņīåö. |Īķōåâîé ëčņō ņīåöčāëüíîãî āâōîėîáčë˙            |  Ā4Ā4 |  29 |

|      4 |Īķōåâîé ëčņō ëåãęîâîãî ōāęņč                    |   Ā4  |  31 |

|    4-Ņ |Īķōåâîé ëčņō ãđķįîâîãî āâōîėîáčë˙               |   Ā4  |  33 |

|    4-Ī |Īķōåâîé ëčņō ãđķįîâîãî āâōîėîáčë˙               |  Ā4Ā4 |  35 |

|      6 |Īķōåâîé ëčņō āâōîáķņā                           |   Ā4  |  37 |

|6 ņīåö. |Īķōåâîé ëčņō āâōîáķņā íåîáųåãî īîëüįîâāíč˙      |   Ā4  |  39 |

|      8 |Æķđíāë ķ÷åōā äâčæåíč˙ īķōåâûõ ëčņōîâ            |   Ā4  |  41 |

|    1-Ō |Ōîâāđíî-ōđāíņīîđōíā˙ íāęëāäíā˙                  |   Ā4  |  43 |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Ņė. äāííķū ôîđėķ â đåäāęōîđå MS-Word

Ņė. ķęāįāíč˙ īî įāīîëíåíčū

 

Ėåņōî äë˙ øōāėīā

îđãāíčįāöčč

Ōčīîâā˙ ėåæîōđāņëåâā˙ ôîđėā N 3

Ķōâåđæäåíā īîņōāíîâëåíčåė Ãîņęîėņōāōā Đîņņčč

îō 28.11.97 N 78

 

        Īķōåâîé ëčņō ëåãęîâîãî āâōîėîáčë˙ ________ N _____________

                                            ņåđč˙

              "   " ________      ã.

                                                               —————————

                                                              |  Ęîä    |
                                                              |—————————|
                                                Ôîđėā īî ÎĘĶÄ | 0345001 |
                                                              |—————————|
Îđãāíčįāöč˙ __________________________________________īî ÎĘĪÎ |         |
              íāčėåíîâāíčå, āäđåņ, íîėåđ ōåëåôîíā              —————————

_________________________________________________________________________

                                                               —————————

Ėāđęā āâōîėîáčë˙ ____________________________________________ |         |
                                                              |—————————|
Ãîņķäāđņōâåííûé íîėåđíîé įíāę _________________Ãāđāæíûé íîėåđ |         |
                                                              |—————————|
Âîäčōåëü_____________________________________ Ōāáåëüíûé íîėåđ |         |
             ôāėčëč˙, čė˙, îō÷åņōâî                            —————————

Ķäîņōîâåđåíčå N_________________________________ Ęëāņņ_____________

 

                      ņōāíäāđōíā˙, îãđāíč÷åííā˙

Ëčöåíįčîííā˙ ęāđōî÷ęā _________________________

                        íåíķæíîå įā÷åđęíķōü

Đåãčņōđāöčîííûé N____________               Ņåđč˙_________N______

 

             Įāäāíčå âîäčōåëū             |Āâōîėîáčëü ōåõíč÷åņęč čņīđāâåí

                                          |                         ————

 đāņīîđ˙æåíčå __________________________ |Īîęāįāíč˙ ņīčäîėåōđā, ęė|    |
                     íāčėåíîâāíčå         |Âûåįä đāįđåøåí           ————

                             ———————————— |Ėåõāíčę_______ ______________

____________________________ ———————————— |       īîäīčņü    đāņøčôđîâęā

       îđãāíčįāöč˙                        |                  īîäīčņč

                                          |Āâōîėîáčëü â ōåõíč÷åņęč

                                          |čņīđāâíîė ņîņōî˙íčč īđčí˙ë

Āäđåņ īîäā÷č______________________________|Âîäčōåëü_______ ______________

__________________________________________|        īîäīčņü    đāņøčôđîâęā

__________________________________________|                   īîäīčņč

                                          |          ———————————————————

                                  ——————— |         | ėāđęā  |   ęîä    |
Âđåė˙ âûåįäā čį ãāđāæā, ÷, ėčí   |       ||Ãîđū÷åå  |————————|——————————|
                                  ——————— |         |        |          |
                                          |          ———————————————————

Äčņīåō÷åđ-íāđ˙ä÷čę________ _______________|      Äâčæåíčå ãîđū÷åãî

                  īîäīčņü    đāņøčôđîâęā  |                     ————————

                               īîäīčņč    |                    |ęîëč-   |
                                          |                    |÷åņōâî, |
                                          |                    |   ë    |
                                          |                    |————————|
                                  ——————— |Âûäāíî:             |        |
Âđåė˙ âîįâđāųåíč˙ â ãāđāæ, ÷, ėčí|       ||īî įāīđāâî÷íîėķ     |————————|
                                  ——————— |ëčņōķ N________     |        |
                                          |————————————————————|————————|
Äčņīåō÷åđ-íāđ˙ä÷čę________ _______________|Îņōāōîę: īđč âûåįäå |        |
                  īîäīčņü    đāņøčôđîâęā  |         īđč âîįâđā-|————————|
                               īîäīčņč    |         ųåíčč      |        |
                                          |                    |————————|
                                          |Đāņõîä:  īî íîđėå   |        |
                                          |                    |————————|
                                          |         ôāęōč÷åņęč |        |
                                          |                    |————————|
                                          |Ũęîíîėč˙            |        |
Îīîįäāíč˙, îæčäāíč˙, īđîņōîč â īķōč, įāåį-|                    |————————|
äû â ãāđāæ č īđî÷čå îōėåōęč_______________|Īåđåđāņõîä          |        |
__________________________________________|                     ————————

__________________________________________|Āâōîėîáčëü īđčí˙ë.   Īîęāįāíč˙

__________________________________________|ņīčäîėåōđā īđč  âîįâđāųåíčč  â

Āâōîėîáčëü ņäāë __________ _______________|ãāđāæ, ęė  ——————————————————

âîäčōåëü         īîäīčņü    đāņøčôđîâęā   |           ——————————————————

                              īîäīčņč     |Ėåõāíčę ________  ___________

 Ė.Ī.                                     |        īîäīčņü   đāņøčôđîâęā

                                          |                    īîäīčņč

 

Îáîđîōíā˙ ņōîđîíā ôîđėû N 3

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Íîėåđ|  Ęîä    |   Ėåņōî          |    Âđåė˙      |Īđîéäåíî,|Īîäīčņü   |
|īî   |įāęāį÷čęā|——————————————————|———————————————|   ęė    |ëčöā,     |
|īî-  |         |îōīđāâ-  |íāįíā-  |âûåįäā |âîįâđā-|         |īîëüįîâāâ-|
|đ˙äęķ|         |ëåíč˙    |÷åíč˙   |       |ųåíč˙  |         |øåãîņ˙ āâ-|
|     |         |         |        |———————|———————|         |ōîėîáčëåė |
|     |         |         |        |÷ |ėčí.|÷ |ėčí.|         |          |
|—————|—————————|—————————|————————|——|————|——|————|—————————|——————————|
|     |         |         |        |  |    |  |    |         |          |
|—————|—————————|—————————|————————|——|————|——|————|—————————|——————————|
|     |         |         |        |  |    |  |    |         |          |
|—————|—————————|—————————|————————|——|————|——|————|—————————|——————————|
|     |         |         |        |  |    |  |    |         |          |
|—————|—————————|—————————|————————|——|————|——|————|—————————|——————————|
|     |         |         |        |  |    |  |    |         |          |
|—————|—————————|—————————|————————|——|————|——|————|—————————|——————————|
|     |         |         |        |  |    |  |    |         |          |
|—————|—————————|—————————|————————|——|————|——|————|—————————|——————————|
|     |         |         |        |  |    |  |    |         |          |
|—————|—————————|—————————|————————|——|————|——|————|—————————|——————————|
|     |         |         |        |  |    |  |    |         |          |
|—————|—————————|—————————|————————|——|————|——|————|—————————|——————————|
|     |         |         |        |  |    |  |    |         |          |
|—————|—————————|—————————|————————|——|————|——|————|—————————|——————————|
|     |         |         |        |  |    |  |    |         |          |
|—————|—————————|—————————|————————|——|————|——|————|—————————|——————————|
|     |         |         |        |  |    |  |    |         |          |
|—————|—————————|—————————|————————|——|————|——|————|—————————|——————————|
|     |         |         |        |  |    |  |    |         |          |
|—————|—————————|—————————|————————|——|————|——|————|—————————|——————————|
|     |         |         |        |  |    |  |    |         |          |
|—————|—————————|—————————|————————|——|————|——|————|—————————|——————————|
|     |         |         |        |  |    |  |    |         |          |
|—————|—————————|—————————|————————|——|————|——|————|—————————|——————————|
|     |         |         |        |  |    |  |    |         |          |
|—————|—————————|—————————|————————|——|————|——|————|—————————|——————————|
|     |         |         |        |  |    |  |    |         |          |
|—————|—————————|—————————|————————|——|————|——|————|—————————|——————————|
|     |         |         |        |  |    |  |    |         |          |
|—————|—————————|—————————|————————|——|————|——|————|—————————|——————————|
|     |         |         |        |  |    |  |    |         |          |
|—————|—————————|—————————|————————|——|————|——|————|—————————|——————————|
|     |         |         |        |  |    |  |    |         |          |
|—————|—————————|—————————|————————|——|————|——|————|—————————|——————————|
|     |         |         |        |  |    |  |    |         |          |
|—————|—————————|—————————|————————|——|————|——|————|—————————|——————————|
|     |         |         |        |  |    |  |    |         |          |
|—————|—————————|—————————|————————|——|————|——|————|—————————|——————————|
|     |         |         |        |  |    |  |    |         |          |
|—————|—————————|—————————|————————|——|————|——|————|—————————|——————————|
|     |         |         |        |  |    |  |    |         |          |
|—————|—————————|—————————|————————|——|————|——|————|—————————|——————————|
|     |         |         |        |  |    |  |    |         |          |
|—————|—————————|—————————|————————|——|————|——|————|—————————|——————————|
|     |         |         |        |  |    |  |    |         |          |
|—————|—————————|—————————|————————|——|————|——|————|—————————|——————————|
|     |         |         |        |  |    |  |    |         |          |
|—————|—————————|—————————|————————|——|————|——|————|—————————|——————————|
|     |         |         |        |  |    |  |    |         |          |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Đåįķëüōāō đāáîōû āâōîėîáčë˙ įā         Đāņ÷åō įāđāáîōíîé īëāōû:

ņėåíķ:

                    ——————————                                 —————————

âņåãî â íāđ˙äå, ÷  |          |        įā ęčëîėåōđāæ, đķá.ęîī.|         |
                    ——————————                                 —————————

                    ——————————                                 —————————

īđîéäåíî, ęė       |          |        įā ÷āņû, đķá.ęîī.      |         |
                    ——————————         ______________________  —————————

                                                               —————————

                                       Čōîãî, đķá.ęîī.        |         |
                                                               —————————

Đāņ÷åō īđîčįâåë___________ _________  _______________________

                äîëæíîņōü   īîäīčņü    đāņøčôđîâęā īîäīčņč

 

 

Ņė. äāííķū ôîđėķ â đåäāęōîđå MS-Word

Ņė. ķęāįāíč˙ īî įāīîëíåíčū

 

Ōčīîâā˙ ėåæîōđāņëåâā˙ ôîđėā N 3 ņīåö.

Ķōâåđæäåíā īîņōāíîâëåíčåė Ãîņęîėņōāōā Đîņņčč

îō 28.11.97 N 78

Ėåņōî äë˙ øōāėīā

îđãāíčįāöčč

                               Īķōåâîé ëčņō

                 ņīåöčāëüíîãî āâōîėîáčë˙ _______ N _____

                                          ņåđč˙

                          " " ____________ ãîäā                —————————

                                                              |  Ęîä    |
                                                              |—————————|
                                                Ôîđėā īî ÎĘĶÄ | 0345002 |
                                                              |—————————|
Îđãāíčįāöč˙ _________________________________________ īî ÎĘĪÎ |         |
            íāčėåíîâāíčå, āäđåņ, íîėåđ ōåëåôîíā               |—————————|
                                                 Đåæčė đāáîōû |         |
                                                              |—————————|
            _________________________________________ Ęîëîííā |         |
                                                              |—————————|
                                                      Áđčãāäā |         |
                                                              |—————————|
Ėāđęā āâōîėîáčë˙_____________________________________________ |         |
                                                              |—————————|
Ãîņķäāđņōâåííûé íîėåđíîé įíāę_________________ Ãāđāæíûé íîėåđ |         |
                                                              |—————————|
Âîäčōåëü ____________________________________ Ōāáåëüíûé íîėåđ |         |
             ôāėčëč˙, čė˙, îō÷åņōâî                            —————————

Ķäîņōîâåđåíčå N__________________________Ęëāņņ___________

 

                      ņōāíäāđōíā˙, îãđāíč÷åííā˙

Ëčöåíįčîííā˙ ęāđōî÷ęā _________________________

                        íåíķæíîå įā÷åđęíķōü

 

Đåãčņōđāöčîííûé N__________ Ņåđč˙____________  N____________

                                                               —————————

Īđčöåī_______________  Ãîņķäāđņōâåííûé______________ Ãāđāæíûé |         |
          ėāđęā        íîėåđíîé įíāę                 íîėåđ     —————————

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  Đāáîōā âîäčōåë˙ č āâōîėîáčë˙                                         |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| îīåđāöč˙        | âđåė˙ īî | íķëåâîé | īîęāįāíč˙ | âđåė˙ ôāęōč÷åņęîå, |
|                 | ãđāôčęķ, | īđîáåã, |ņīčäîėåōđā,|  ÷čņëā ėåņ˙öā,     |
|                 | ÷, ėčí.  |   ęė,   |    ęė     |     ÷, ėčí.        |
|                 |          |         |           |                    |
|                 |          |         |           |                    |
|—————————————————|——————————|—————————|———————————|————————————————————|
|     1           |    2     |    3    |     4     |         5          |
|—————————————————|——————————|—————————|———————————|————————————————————|
|Âûåįä čį ãāđāæā  |          |         |           |                    |
|—————————————————|——————————|—————————|———————————|————————————————————|
|Âîįâđāųåíčå      |          |         |           |                    |
|â ãāđāæ          |          |         |           |                    |
|                 |          |         |           |                    |
|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Ņåđčč č íîėåđā âûäāííûõ     |                                          |
|      ōāëîíîâ               |                                          |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|              Äâčæåíčå ãîđū÷åãî, ë                | Âđåė˙ đāáîōû,      |
|——————————————————————————————————————————————————|  ÷, ėčí.           |
|ãîđū÷åå |          |îņōāōîę īđč|          |ęîũôôč-|————————————————————|
|————————|  âûäāíî  |———————————|  ņäāíî   |öčåíō  |ņīåöîáî- |äâčãāōåë˙ |
|ėāđ-|ęîä|          |âûåį-|âîį- |          |čįėåíå-|đķäîâā-  |          |
|ęā  |   |          | äå  |âđā- |          | íč˙   | íč˙     |          |
|    |   |          |     |ųåíčč|          |íîđėû  |         |          |
|————|———|——————————|—————|—————|——————————|———————|—————————|——————————|
| 6  | 7 |     8    |  9  |  10 |    11    |  12   |    13   |    14    |
|————|———|——————————|—————|—————|——————————|———————|—————————|——————————|
|    |   |          |     |     |          |       |         |          |
|————————|——————————|———————————|——————————|————————————————————————————|
|Īîäīčņü |įāīđāâųčęā| ėåõāíčęā  |įāīđāâųčęā| äčņīåō÷åđā                 |
|        |——————————|———————————————————————————————————————————————————|
|        |          |                                                   |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|                 Įāäāíčå âîäčōåëū               |    Îņîáûå îōėåōęč    |
|————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|  â ÷üå đāņīîđ˙æåíčå |     âđåė˙     |          |——————————————————————|
|(íāčėåíîâāíčå č āäđåņ|———————————————|âčä đāáîōû|——————————————————————|
|   įāęāį÷čęā)        |īđčáûōč˙|ķáûōč˙|          |——————————————————————|
|—————————————————————|————————|——————|——————————|——————————————————————|
|         15          |   16   |  17  |    18    |                      |
|—————————————————————|————————|——————|——————————|——————————————————————|
|1                    |        |      |          |                      |
|—————————————————————|————————|——————|——————————|——————————————————————|
|                     |        |      |          |                      |
|—————————————————————|————————|——————|——————————|——————————————————————|
|2                    |        |      |          |                      |
|—————————————————————|————————|——————|——————————|——————————————————————|
|                     |        |      |          |                      |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Âîäčōåëüņęîå ķäîņōîâåđåíčå īđîâåđčë, įāäāíčå âûäāë

âûäāōü ãîđū÷åãî __________________________________________________ ëčōđîâ

                          īđîīčņüū

 

Äčņīåō÷åđ  __________________  __________________________________________

              īîäīčņü                 đāņøčôđîâęā īîäīčņč

Âîäčōåëü īî ņîņōî˙íčū įäîđîâü˙ ę ķīđāâëåíčū āâōîėîáčëåė

 

äîīķųåí   __________________  ___________________________________________

             īîäīčņü                 đāņøčôđîâęā īîäīčņč

 

ėåņōî äë˙

 øōāėīā

 

 

Āâōîėîáčëü ōåõíč÷åņęč čņīđāâåí, âûåįä đāįđåøåí:

           Ėåõāíčę  _______________  ____________________________________

                       īîäīčņü            đāņøčôđîâęā īîäīčņč

Āâōîėîáčëü īđčí˙ë:

           Âîäčōåëü _______________  ____________________________________

                       īîäīčņü            đāņøčôđîâęā īîäīčņč

 

                                    čņīđāâåí

Īđč âîįâđāųåíčč āâōîėîáčëü ———————————————————

                                  íå čņīđāâåí

    Ņäāë âîäčōåëü   _______________  ____________________________________

                       īîäīčņü            đāņøčôđîâęā īîäīčņč

    Īđčí˙ë ėåõāíčę  _______________  ____________________________________

                       īîäīčņü            đāņøčôđîâęā īîäīčņč

 

 

| | Ōāëîí īåđâîãî įāęāį÷čęā ę īķōåâîėķ                                  |
| |                ëčņōķ N __________________                           |
| |                                                                     |
| |îō "   "_____________ ãîäā                                           |
| |                                                                     |
| |Îđãāíčįāöč˙________________________________________________________  |
| |                                                                     |
| |Ėāđęā āâōîėîáčë˙___________________________________________________  |
| |Ãîņķäāđņōâåííûé íîėåđíîé įíāę_____________________________________   |
| |                                                                     |
| |Įāęāį÷čę_____________________________________________________________|
| |                                                                     |
| |_____________________________________________________________________|
| |                                                                     |
| |_____________________________________________________________________|
| |               ôāėčëč˙ č., î. îōâåōņōâåííîãî ëčöā                    |
| |                                                                     |
| |                                                                     |
| |—————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| |       Âđåė˙, ÷, ėčí.          |     Īîęāįāíč˙ ņīčäîėåōđā, ęė        |
| |———————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
| |   īđčáûōč˙    |   ķáûōč˙      |   īđč īđčáûōčč   |   īđč ķáûōčč     |
|ë|———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|
| |      19       |      20       |        21        |        22        |
|č|———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|
| |               |               |                  |                  |
|í|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| |                                                                     |
|č|                                                                     |
| |Įāęāį÷čę ______________  ____________________________________________|
|˙|             īîäīčņü                đāņøčôđîâęā īîäīčņč              |
| |                                                                     |
| | Ė.Ī.                                                                |
| |                                                                     |
|î|                                                                     |
| |_____________________________________________________________________|
|ō|              Ëčíč˙ îōđåįā                                           |
| |_____________________________________________________________________|
|đ|                                                                     |
| | Ōāëîí âōîđîãî įāęāį÷čęā ę īķōåâîėķ                                  |
|å|                ëčņōķ N __________________                           |
| |                                                                     |
|į|îō "   "_____________ ãîäā                                           |
| |                                                                     |
|ā|Îđãāíčįāöč˙________________________________________________________  |
| |                                                                     |
| |Ėāđęā āâōîėîáčë˙___________________________________________________  |
| |Ãîņķäāđņōâåííûé íîėåđíîé įíāę_____________________________________   |
| |                                                                     |
| |Įāęāį÷čę_____________________________________________________________|
| |                                                                     |
| |_____________________________________________________________________|
| |                                                                     |
| |_____________________________________________________________________|
| |               ôāėčëč˙ čė˙,îō÷åņōâî îōâåōņōâåííîãî ëčöā              |
| |                                                                     |
| |                                                                     |
| |—————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| |       Âđåė˙, ÷, ėčí.          |     Īîęāįāíč˙ ņīčäîėåōđā, ęė        |
| |———————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
| |   īđčáûōč˙    |   ķáûōč˙      |       īđčáûōč˙   |       ķáûōč˙     |
| |———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|
| |      23       |      24       |        25        |        26        |
| |———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|
| |               |               |                  |                  |
| |—————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| |                                                                     |
| |                                                                     |
| |Įāęāį÷čę ______________  ____________________________________________|
| |             īîäīčņü                đāņøčôđîâęā īîäīčņč              |
| |                                                                     |
| | Ė.Ī.                                                                |
| |                                                                     |

 

Îáîđîōíā˙ ņōîđîíā ôîđėû N 3 ņīåö

 

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————| |
| Ņâåäåíč˙ î âûīîëíåííîé đāáîōå                                       | |
| (įāīîëí˙åōņ˙ îđãāíčįāöčåé)                                          | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————| |
|                      Âčä đāáîōû                                     | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————| |
|íāčėåíîâāíčå                               |           Ęîä           | |
|———————————————————————————————————————————|—————————————————————————| |
|               27                          |       28                | |
|———————————————————————————————————————————|—————————————————————————| |
|1.                                         |                         | |
|———————————————————————————————————————————|—————————————————————————| |
|2.                                         |                         | |
|———————————————————————————————————————————|—————————————————————————| |
|                                           |                         | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————| |
|Âđåė˙ îīëā÷čâāå-          |Ōāđčô,            |Âņåãî ę îīëāōå         | |
|ėîå, ÷, ėčí.              |đķá.ęîī.          |đķá.ęîī.               | |
|——————————————————————————|——————————————————|———————————————————————| |
|       29                 |   30             |      31               | |
|——————————————————————————|——————————————————|———————————————————————| |
|1.                        |                  |                       |ë|
|——————————————————————————|——————————————————|———————————————————————| |
|2.                        |                  |                       |č|
 —————————————————————————————————————————————|———————————————————————| |
                                        Čōîãî |                       |í|
                                               ———————————————————————| |
Ōāęņčđîâųčę  ________________  ______________________________________ |č|
                īîäīčņü             đāņøčôđîâęā īîäīčņč               | |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————|˙|
        Ë č í č ˙    î ō đ å į ā                                      | |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————| |
  Ņâåäåíč˙ î âûīîëíåííîé đāáîōå                                       | |
  (įāīîëí˙åōņ˙ îđãāíčįāöčåé)                                          |î|
 —————————————————————————————————————————————————————————————————————| |
|                      Âčä đāáîōû                                     |ō|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————| |
|íāčėåíîâāíčå                               |           Ęîä           |đ|
|———————————————————————————————————————————|—————————————————————————| |
|               32                          |       33                |å|
|———————————————————————————————————————————|—————————————————————————| |
|1.                                         |                         |į|
|———————————————————————————————————————————|—————————————————————————| |
|2.                                         |                         |ā|
|———————————————————————————————————————————|—————————————————————————| |
|                                           |                         | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————| |
|Âđåė˙ îīëā÷čâāå-          |Ōāđčô,            |Âņåãî ę îīëāōå         | |
|ėîå, ÷, ėčí.              |đķá.ęîī.          |đķá.ęîī.               | |
|——————————————————————————|——————————————————|———————————————————————| |
|       34                 |   35             |      36               | |
|——————————————————————————|——————————————————|———————————————————————| |
|1.                        |                  |                       | |
|——————————————————————————|——————————————————|———————————————————————| |
|2.                        |                  |                       | |
 —————————————————————————————————————————————|———————————————————————| |
                                        Čōîãî |                       | |
                                               ———————————————————————| |
Ōāęņčđîâųčę  ________________  ______________________________________ | |
                īîäīčņü             đāņøčôđîâęā īîäīčņč               | |

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|                         Îōėåōęā î âûīîëíåíčč įāäāíč˙                  |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                 |âčä đāáîōû|âđåė˙,|īîęāįā- |        įāęāį÷čę          |
|Ėāđøđķō äâčæåíč˙ |          |÷,ėčí.|íč˙ ņīč-|                          |
|čëč îáúåęō đāáîōû|          |      |äîėåōđā |                          |
|                 |          |      | īđč    |                          |
|                 |——————————|——————|————————|——————————————————————————|
|                 |íāčėå-|ęîä|īđčáû-|īđčáûōčč|ęîä|___________ __________|
|                 |íîâā- |   | ōč˙  |        |   | äîëæíîņōü   īîäīčņü  |
|                 |íčå   |   |——————|————————|   |ėåņōî äë˙  ___________|
|                 |      |   |ķáûōč˙|ķáûōčč  |   |øōāėīā     đāņøčôđîâęā|
|                 |      |   |      |        |   |            īîäīčņč   |
|—————————————————|——————|———|——————|————————|———|——————————————————————|
|  37             |  38  |39 |  40  |  41    |42 |         43           |
|—————————————————|——————|———|——————|————————|———|——————————————————————|
|                 |      |   |——————|————————|———|                      |
|—————————————————|——————|———|——————|————————|———|——————————————————————|
|                 |      |   |——————|————————|———|                      |
|—————————————————|——————|———|——————|————————|———|——————————————————————|
|                 |      |   |——————|————————|———|                      |
|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Äîëæíîņōü, ôāėčëč˙, čė˙,    |             Ōāęåëāæíčęč (ņōđîīāëüųčęč)   |
|îō÷åņōâî đāáîōíčęā, îōâåōņō-|                                          |
|âåííîãî  įā  áåįîīāņíîå  īå-|                                          |
|đåėåųåíčå ãđķįā             |                                          |
|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|ķ âëāäåëüöā   | ķ įāęāį÷čęā |   ôāėčëč˙, č., î.    |íîėåđ ķäîņōîâåđåíč˙|
|āâōîėîáčë˙    |             |                      |                   |
|——————————————|—————————————|——————————————————————|———————————————————|
|       44     |      45     |          46          |         47        |
|——————————————|—————————————|——————————————————————|———————————————————|
|——————————————|—————————————|——————————————————————|———————————————————|
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|   Đåįķëüōāō đāáîōû āâōîėîáčë˙                 |      Įāđāáîōíā˙ īëāōā

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————

|đāņõîä ãîđū-|âđåė˙ â íāđ˙äå, ÷, ėčí.   |īđîáåã,|ęîä| ņķėėā, đķá.ęîī.   |
| ÷åãî, ë    |                          |       |   |                   |
|————————————|——————————————————————————|       |———|———————————————————|
| īî  |ôāęōč-|âņåãî|â ō.÷. īđîņōîč īî   |       | 58|        59         |
|íîđėå|÷åņęč |     |ōåõíč÷åņęčė īđč÷číāė|       |———|———————————————————|
|—————|——————|—————|————————————————————|———————|———|———————————————————|
|  48 |  49  |  50 |         51         |  52   |———|———————————————————|
|—————|——————|—————|————————————————————|———————|———|———————————————————|
|     |      |     |                    |       |———|———————————————————|
|———————————————————————————————————————————————|———|———————————————————|
|        Īđîņōîč íā ëčíčč          |Īîäīčņü     |———|———————————————————|
|——————————————————————————————————|îōâåōņō-    |———|———————————————————|
|íāčėå- |ęîä| äāōā č âđåė˙, ÷, ėčí.|âåííîãî ëčöā|———|———————————————————|
|íîâāíčå|   |——————————————————————|            |———|———————————————————|
|       |   |íā÷āëî   | îęîí÷āíčå  |            |———|———————————————————|
|———————|———|—————————|————————————|————————————|———|———————————————————|
|  53   |54 |   55    |     56     |     57     |———|———————————————————|
|———————|———|—————————|————————————|————————————|———|———————————————————|
|———————|———|—————————|————————————|————————————|———|———————————————————|
|———————|———|—————————|————————————|————————————|———|———————————————————|
|———————————————————————————————————————————————|———|———————————————————|
|Ōāęņčđîâęā                                     |———|———————————————————|
|———————————————————————————————————————————————|———|———————————————————|
|———————————————————————————————————————————————|———|———————————————————|
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

 

Ņė. äāííķū ôîđėķ â đåäāęōîđå MS-Word

Ņė. ķęāįāíč˙ īî įāīîëíåíčū

 

Ōčīîâā˙ ėåæîōđāņëåâā˙ ôîđėā N 4

Ķōâåđæäåíā īîņōāíîâëåíčåė Ãîņęîėņōāōā Đîņņčč

îō 28.11.97 N 78

 

Ėåņōî äë˙ øōāėīā

îđãāíčįāöčč                Īķōåâîé ëčņō _______ N _____

                       ëåãęîâîãî ōāęņč   ņåđč˙

                            "   " __________ãîäā

                                                               —————————

                                                              |  Ęîä    |
                                                              |—————————|
                                                Ôîđėā īî ÎĘĶÄ | 0345003 |
                                                              |—————————|
Îđãāíčįāöč˙ __________________________________________īî ÎĘĪÎ |         |
            íāčėåíîâāíčå, āäđåņ č íîėåđ ōåëåôîíā              |—————————|
                                              Ęîëîííā (îōđ˙ä) |         |
                                                              |—————————|
                                                      Áđčãāäā |         |
                                                              |—————————|
Ėāđęā āâōîėîáčë˙_____________________________________________ |         |
                                                              |—————————|
Ãîņķäāđņōâåííûé íîėåđíîé įíāę__________________Ãāđāæíûé íîėåđ |         |
                                                              |—————————|
Âîäčōåëü _____________________________________Ōāáåëüíûé íîėåđ |         |
             ôāėčëč˙, čė˙, îō÷åņōâî                            —————————

Ķäîņōîâåđåíčå N___ Ęëāņņ_________               ņōāíäāđōíā˙, îãđāíč÷åííā˙

                           Ëčöåíįčîííā˙ ęāđōî÷ęā ________________________

 —————————————————————————————                     íåíķæíîå įā÷åđęíķōü

|           Âđåė˙             |Đåãčņōđāöčîííûé N____  Ņåđč˙________ N____

|—————————————————————————————|Āâōîėîáčëü, ōāęņîėåōđ, īëîėáû čņīđāâíû.

|âûåįä  íā     |âîįâđāųåíčå   |Āâōîėîáčëü īđîøåë īđîôčëāęōč÷åņęîå îáņëķ-

|ëčíčū         | â īāđę       |æčâāíčå ņîãëāņíî ãđāôčęķ.

|——————————————|——————————————|Âûåįä đāįđåøåí.

|īî ãđā-|ôāęōč-|īî ãđā-|ôāęōč-|Íā÷āëüíčę ęîëîííû

|ôčęķ   |÷åņęč |ôčęķ   |÷åņęč |(ėåõāíčę)________ ___________________

|———————|——————|———————|——————|          īîäīčņü đāņøčôđîâęā īîäīčņč

|———————|——————|———————|——————|Āâōîėîáčëü, ōāęņîėåōđ, īëîėáû īđčí˙ë â

|———————|——————|———————|——————|čņīđāâíîė ņîņōî˙íčč.

 ————————————————————————————— ×āņû įāâåäåíû. Īđč îáíāđķæåíčč íåčņīđāâ-

                               íîņōč ōāęņîėåōđîâîãî îáîđķäîâāíč˙ íā ëčíčč

                               îá˙įķūņü íåėåäëåííî âåđíķōüņ˙ â īāđę.

Äčņīåō÷åđ_______ _____________________ Ėåõāíčę_______ ___________________

         īîäīčņü đāņøčôđîâęā  īîäīčņč         īîäīčņü đāņøčôđîâęā īîäīčņč

Âîäčōåëü_______ ___________________

        īîäīčņü đāņøčôđîâęā īîäīčņč

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|          |              Īîęāįāíčå          |          |Đāņ÷åō ņ|Ņķėėā,|
|Îīåđāöč˙  |—————————————————————————————————|Īîäīčņü   |âîäčōå- |đķá.  |
|          |    |          ōāęņîėåōđā        |          |ëåė īî  |ęîī.  |
|          |    |————————————————————————————|          |âûđķ÷ęå |      |
|          |ņīč-|îá- |īëāō-|ęîíō-  |ęāņ-|īî- |          |        |      |
|          |äî- |ųčé |íûé  |đîëüíûé|ņā  |ņāä-|          |        |      |
|          |ėåō-|īđî-|īđî- |īđîáåã |    |ęč  |          |        |      |
|          |đā  |áåã |áåã  |       |    |    |          |        |      |
|——————————|————|————|—————|———————|————|————|——————————|————————|——————|
|Īđč âîį-  |    |    |     |       |    |    |Âîäčōåëü  |Įā īëāō-|      |
|âđāųåíčč  |    |    |     |       |    |    |          |íûé īđî-|      |
|          |————|————|—————|———————|————|————|          |áåã     |——————|
|Īđč âûåįäå|    |    |     |       |    |    |Âîäčōåëü  |Įā īîåį-|      |
|          |————|————|—————|———————|————|————|          |äęč     |——————|
|Đåįķëüōāō |    |    |     |       |    |    |Ęîíōđîëü- |Įā īđîņ-|      |
|          |————|————|—————|———————|————|————|íā˙ ãđķīīā|ōîé     |      |
|Ņėåíā ōāę-|    |    |     |       |    |    |          |ņâåđõ   |      |
|ņîėåōđā   |    |    |     |       |    |    |Ęîíōđîëü- |īîęāįā- |      |
|          |————|————|—————|———————|————|————|íā˙ ãđķīīā|íčé ōāę-|      |
|Īđč âîį-  |    |    |     |       |    |    |          |ņîėåōđā |——————|
|âđāųåíčč  |    |    |     |       |    |    |Ęîíōđîëü- |Âņåãî   |      |
|          |————|————|—————|———————|————|————|íā˙ ãđķīīā|īîäëåæčō|      |
|Īđč âûåįäå|    |    |     |       |    |    |          |ņäā÷å   |——————|
|          |————|————|—————|———————|————|————|Ęîíōđîëü- |Íåäîäāíî|      |
|Đåįķëüōāō |    |    |     |       |    |    |íā˙ ãđķīīā|        |——————|
|          |    |    |     |       |    |    |          |        |      |
|          |    |    |     |       |    |    |Ęîíōđîëü- |Īåđåäāíî|      |
 ——————————|————|————|—————|———————|————|————|íā˙ ãđķīīā|        |——————|
     Čōîãî |    |    |     |       |    |    |          |        |      |
            ————————————————————————————————————————————————————————————

Īđčí˙ōî â ęāņņķ íāëč÷íûėč________________________________________________

                               īđîīčņüū

___________________________________________________đķá. ____________ ęîī.

Īķōåâîé ëčņō                          Īđčí˙ë

īđîâåđčë_________ _______ ___________ ęāņņčđ_________ _______ ___________

        äîëæíîņōü īîäīčņü đāņøčôđîâęā                 īîäīčņü đāņøčôđîâęā

                          īîäīčņč                             īîäīčņč

Ņķėėā ______________________________________đķá. _______________ ęîī.

                  īđîīčņüū

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|×āņû đāáîōû       |   Îīîįäāíčå ōāęņč ņ âûåįäîė     |Äâčæåíčå     |Īîä-|
|âîäčōåë˙          |           íā ëčíčū              |ōîīëčâā      |īčņü|
|——————————————————|—————————————————————————————————|(ãîđū÷åãî),ë |    |
|Âņåãî â        |  |âđåė˙,|       |      |īîäīčņü    |             |    |
|íāđ˙äå:        |  |÷,ėčí.|īđč÷číā|âčíîâ-|îōâåōņōâåí-|—————————————|————|
|               |  |——————|       |íčę   |íîãî ëčöā  |Įāėåđ îņōāōęā|    |
|  â ōîė ÷čņëå: |  |îō|äî |       |      |           |īđč âûåįäå   |    |
|               |——|——|———|———————|——————|———————————|—————————————|————|
|íā ëčíčč       |  |  |   |       |      |           |Âûäāíî       |    |
|               |——|——|———|———————|——————|———————————|—————————————|————|
|Îīîįäāíčé ņ    |  |  |   |       |      |           |Įāėåđ îņōāōęā|    |
|âûåįäîė        |  |  |   |       |      |           |īđč âîįâđāųå-|    |
|               |  |  |   |       |      |           |íčč          |    |
|               |——|—————————————————————————————————|—————————————|————|
|Īđîņōîé íā     |  |   Īđåæäåâđåėåííîå âîįâđāųåíčå   |  Đāņõîä īî  |    |
|ëčíčč          |  |                                 |    íîđėå    |    |
|               |——|—————————————————————————————————|—————————————|————|
|Īđåæäåâđåėåííîå|  |âđåė˙,|       |      |īîäīčņü    |Ôāęōč÷åņęč   |    |
|âîįâđāųåíčå    |  |÷,ėčí.|īđč÷číā|âčíîâ-|îōâåōņōâåí-|—————————————|————|
|               |  |——————|       |íčę   |íîãî ëčöā  |Ũęîíîėč˙     |    |
|               |  |îō|äî |       |      |           |             |    |
|Īđåæäåâđåėåííîå|——|——|———|———————|——————|———————————|—————————————|————|
|âîįâđāųåíčå    |  |  |   |       |      |           |Īåđåđāņõîä   |    |
|               |——|——|———|———————|——————|———————————|—————————————|————|
|               |  |  |   |       |      |           |             |    |
| íî÷íîå âđåė˙ |——|——|———|———————|——————|———————————|—————————————|    |
|               |  |  |   |       |      |           |             |    |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Îáîđîōíā˙ ņōîđîíā ôîđėû N 4

 

Âûīîëíåíčå įāęāįîâ íā ōāęņč

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Íîėåđ  |   Íāčėåíîâāíčå   |  Âđåė˙ īîäā÷č  |                           |
| īî    |īķíęōā îōīđāâëåíč˙|     ōāęņč,     |    Āäđåņ īîäā÷č ōāęņč     |
|īîđ˙äęķ|                  |    ÷, ėčí      |                           |
|———————|——————————————————|————————————————|———————————————————————————|
|———————|——————————————————|————————————————|———————————————————————————|
|———————|——————————————————|————————————————|———————————————————————————|
|———————|——————————————————|————————————————|———————————————————————————|
|———————|——————————————————|————————————————|———————————————————————————|
|———————|——————————————————|————————————————|———————————————————————————|
|———————|——————————————————|————————————————|———————————————————————————|
|———————|——————————————————|————————————————|———————————————————————————|
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Âđåė˙ |Ęōî  | Ėāđøđķō   |Â îäčí|              Īîęāįāíčå                |
|ņí˙ōč˙|đāį- | äâčæåíč˙  |čëč   |———————————————————————————————————————|
|īîęā- |đåøčë|———————————|îáā   |ņīčäî-|         ōāęņîėåōđā             |
|įāíčé |     |îōęķ-|ęķäā |ęîíöā |ėåōđā |————————————————————————————————|
|ņīčäî-|     |äā   |     |      |      |îáųčé|īëāō-|ęîíō-  |ęāņņā|īîņāä-|
|ėåōđā,|     |     |     |      |      |īđî- |íûé  |đîëü-  |     |äęč   |
|ōāęņî-|     |     |     |      |      |áåã, |īđî- |íûé    |     |      |
|ėåōđā,|     |     |     |      |      |ęė   |áåã, |īđîáåã,|     |      |
|÷,ėčí |     |     |     |      |      |     |ęė   |  ęė   |     |      |
|——————|—————|—————|—————|——————|——————|—————|—————|———————|—————|——————|
|——————|—————|—————|—————|——————|——————|—————|—————|———————|—————|——————|
|——————|—————|—————|—————|——————|——————|—————|—————|———————|—————|——————|
|——————|—————|—————|—————|——————|——————|—————|—————|———————|—————|——————|
|——————|—————|—————|—————|——————|——————|—————|—————|———————|—————|——————|
|——————|—————|—————|—————|——————|——————|—————|—————|———————|—————|——————|
|——————|—————|—————|—————|——————|——————|—————|—————|———————|—————|——————|
|——————|—————|—————|—————|——————|——————|—————|—————|———————|—————|——————|
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

              Đāįíûå îōėåōęč č įāėå÷āíč˙ â đāáîōå íā ëčíčč

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 

Îōėåōęā ōåõīîėîųč

                    | Āâōîėîáčëü, ōāęņîėåōđ č īëîėáû

                    | ņäāë

                    |                âîäčōåëü _______ ___________________

                    |                         īîäīčņü đāņøčôđîâęā īîäīčņč

                    | Āâōîėîáčëü ņ ōāęņîėåōđîâûė îáîđķäîâāíčåė

                    | īđčí˙ë

                    |     íā÷āëüíčę ęîëîííû  _______ ___________________

                    |                         īîäīčņü đāņøčôđîâęā īîäīčņč

                    |                 ėåõāíčę _______ ___________________

                    |                         īîäīčņü đāņøčôđîâęā īîäīčņč

                    |
 

Ņė. äāííķū ôîđėķ â đåäāęōîđå MS-Word

Ņė. ķęāįāíč˙ īî įāīîëíåíčū

 

Ōčīîâā˙ ėåæîōđāņëåâā˙ ôîđėā N 4-Ņ

Ķōâåđæäåíā īîņōāíîâëåíčåė Ãîņęîėņōāōā Đîņņčč

îō 28.11.97 N 78

 

Ėåņōî äë˙ øōāėīā

îđãāíčįāöčč

                               Īķōåâîé ëčņō

               ãđķįîâîãî āâōîėîáčë˙ ____________ N _______

                                      ņåđč˙

                                           —————————

                                                              |  Ęîä    |
                                                              |—————————|
                                                 Ôîđėā īî ÎĘĶÄ|  0345004|
                                                              |—————————|
Îđãāíčįāöč˙__________________________________________  īî ÎĘĪÎ|         |
           íāčėåíîâāíčå, āäđåņ č íîėåđ ōåëåôîíā                —————————

                                                                   —————

                                                                  | Ęîä |
                                                                  |—————|
                                                    Đåæčė đāáîōû  |     |
                                                                  |—————|
                                                    Ęîëîííā       |     |
                                                                  |—————|
                                                    Áđčãāäā       |     |
                                                                  |—————|
                                                                  |     |
Ėāđęā āâōîėîáčë˙_________________________________________________ |—————|
                                                                  |     |
Ãîņķäāđņōâåííûé íîėåđíîé įíāę______________________Ãāđāæíûé íîėåđ |—————|
                                                                  |     |
Âîäčōåëü_________________________________________ Ōāáåëüíûé íîėå𠠗————

              ôāėčëč˙, čė˙, îō÷åņōâî

 

Ķäîņōîâåđåíčå N__________________ Ęëāņņ________

                          ņōāíäāđōíā˙, îãđāíč÷åííā˙

Ëčöåíįčîííā˙ ęāđōî÷ęā ______________________________

                          íåíķæíîå įā÷åđęíķōü

Đåãčņōđāöčîííûé N________Ņåđč˙_______N_________

                                                                  ——————

Īđčöåī 1_____ Ãîņķäāđņōâåííûé íîėåđíîé įíāę______ Ãāđāæíûé íîėåđ |      |
        ėāđęā                                                    |——————|
Īđčöåī 2_____ Ãîņķäāđņōâåííûé íîėåđíîé įíāę______ Ãāđāæíûé íîėåđ |      |
        ėāđęā                                                    |——————|
Īđčöåī 3_____ Ãîņķäāđņōâåííûé íîėåđíîé įíāę______ Ãāđāæíûé íîėåđ |      |
        ėāđęā                                                    |——————|
Īđčöåī 4_____ Ãîņķäāđņōâåííûé íîėåđíîé įíāę______ Ãāđāæíûé íîėåđ |      |
        ėāđęā                                                     ——————

   Ņîīđîâîæäāūųčå ëčöā:__________________________________________________

_________________________________________________________________________

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|             Đāáîōā âîäčōåë˙ č āâōîėîáčë˙                              |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|           |âđåė˙ īî ãđāôčęķ    |íķëåâîé|īîęāįāíčå |âđåė˙ ôāęōč÷åņęîå, |
|îīåđāöč˙   |————————————————————|īđîáåã,|ņīčäîėåō- |÷čņëî,ėåņ˙ö,÷,ėčí  |
|           |÷čņëî|ėåņ˙ö| ÷ |ėčí.| ęė    |đā, ęė    |                   |
|———————————|—————|—————|———|————|———————|——————————|———————————————————|
|   1       |  2  |  3  | 4 | 5  |   6   |    7     |         8         |
|———————————|—————|—————|———|————|———————|——————————|———————————————————|
|âûåįä čį   |     |     |   |    |       |          |                   |
|ãāđāæā     |     |     |   |    |       |          |                   |
|———————————|—————|—————|———|————|———————|——————————|———————————————————|
|âîįâđāųåíčå|     |     |   |    |       |          |                   |
|â ãāđāæ    |     |     |   |    |       |          |                   |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|          Äâčæåíčå ãîđū÷åãî                       |Âđåė˙ đāáîōû ÷, ėčí.|
|——————————————————————————————————————————————————|                    |
| ãîđū÷åå  |âûäā- |  îņōāōîę īđč   |ņäā- |ęîũôôčöč-|————————————————————|
|——————————|íî, ë |————————————————|íî, ë|åíō čįėå-|ņīåöîáîđķ-  | äâčãā-|
|ėāđ-|ęîä  |      |âûåįäå,|âîįâđā- |     |íåíč˙    |äîâāíč˙     | ōåë˙  |
|ęā  |ėāđęč|      |  ë    |ųåíčč, ë|     |íîđėû    |            |       |
|————|—————|——————|———————|————————|—————|—————————|————————————|———————|
| 9  | 10  | 11   |   12  |   13   | 14  |   15    |     16     |  17   |
|————|—————|——————|———————|————————|—————|—————————|————————————|———————|
|————|—————|——————|———————|————————|—————|—————————|————————————|———————|
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                              īîäīčņü                                  |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|   įāīđāâųčęā |  ėåõāíčęā | ėåõāíčęā  |  įāīđāâųčęā |  äčņīåō÷åđā      |
|——————————————|———————————|———————————|—————————————|——————————————————|
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|                                 Įāäāíčå âîäčōåëū                      |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|      ÷üå đāņīîđ˙æåíčå            |âđåė˙ īđčáûōč˙|    āäđåņ  īķíęōā   |
|(íāčėåíîâāíčå č āäđåņ įāęāį÷čęā)   |  ÷, ėčí      |————————————————————|
|                                   |              | īîãđķįęč           |
|———————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|
|            18                     |      19      |      20            |
|———————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|
|———————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|
|———————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|
|———————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|
|———————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|
|———————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|                   Įāäāíčå âîäčōåëū                                    |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  āäđåņ īķíęōā    |                      |ęîëč÷åņōâî|đāņņōî˙-|īåđåâåņōč|
|——————————————————|  íāčėåíîâāíčå ãđķįā  |  åįäîę   |íčå, ęė |  ōîíí   |
|  đāįãđķįęč       |                      |          |        |         |
|——————————————————|——————————————————————|——————————|————————|—————————|
|     21           |       22             |    23    |    24  |    25   |
|——————————————————|——————————————————————|——————————|————————|—————————|
|——————————————————|——————————————————————|——————————|————————|—————————|
|——————————————————|——————————————————————|——————————|————————|—————————|
|——————————————————|——————————————————————|——————————|————————|—————————|
|——————————————————|——————————————————————|——————————|————————|—————————|
|——————————————————|——————————————————————|——————————|————————|—————————|
 —————————————————————————————————————————|——————————|————————|—————————|
                                    Čōîãî |          |        |         |
                                           —————————————————————————————

Âîäčōåëüņęîå ķäîņōîâåđåíčå īđîâåđčë, įāäāíčå âûäāë,

âûäāōü ãîđū÷åãî____________________________________________________ëčōđîâ

 

Äčņīåō÷åđ ___________ _________________________________

            īîäīčņü          đāņøčôđîâęā īîäīčņč

 

Âîäčōåëü īî ņîņōî˙íčū įäî-

đîâü˙ ę ķīđāâëåíčū äîīķųåí ___________ _________ ________________________

                            äîëæíîņōü   īîäīčņü    đāņøčôđîâęā īîäīčņč

  Ėåņōî  äë˙

    øōāėīā

Āâōîėîáčëü

ōåõíč÷åņęč čņīđāâåí____________________    Îōėåōęč îđãāíčįāöčč-âëāäåëüöā

Âûåįä đāįđåøåí.                            āâōîōđāíņīîđōā _______________

  Ėåõāíčę__________ ____________________

          īîäīčņü    đāņøčôđîâęā īîäīčņč   ______________________________

Āâōîėîáčëü īđčí˙ë.

  Âîäčōåëü _________ ___________________   ______________________________

           īîäīčņü   đāņøčôđîâęā īîäīčņč

                            čņīđāâåí       ______________________________

Īđč âîįâđāųåíčč  āâōîėîáčëü __________

                            íåčņīđāâåí     ______________________________

 

Ņäāë âîäčōåëü  _______ ___________________

               īîäīčņü đāņøčôđîâęā īîäīčņč

Īđčí˙ë ėåõāíčę _______ ___________________

               īîäīčņü đāņøčôđîâęā īîäīčņč

 

Îáîđîōíā˙ ņōîđîíā ôîđėû N 4-Ņ

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|             Īîņëåäîâāōåëüíîņōü âûīîëíåíč˙ įāäāíč˙                     |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  īķíęō īîãđķįęč,    |íîėåđ| īđčáûōčå    |ķáûōčå |   íîėåđ īđčöåīā     |
|   đāįãđķįęč č       |åįäęč|—————————————|———————|—————————————————————|
|    īåđåöåīęč        |     |÷čņëî|÷ |ėčí |÷ |ėčí |īđč-  |ķáûâ-|īîđîæíčé|
|    īđčöåīîâ         |     |     |  |    |  |    |áûâøčõ|øčõ  |īđîáåã  |
|                     |     |     |  |    |  |    |      |     |īđčöåīā |
|—————————————————————|—————|—————|——|————|——|————|——————|—————|————————|
|        26           |  27 |  28 |29| 30 |31| 32 |  33  |  34 |   35   |
|—————————————————————|—————|—————|——|————|——|————|——————|—————|————————|
|                     |  1  |     |  |    |  |    |      |     |        |
|—————————————————————|—————|—————|——|————|——|————|——————|—————|————————|
|                     |  2  |     |  |    |  |    |      |     |        |
|—————————————————————|—————|—————|——|————|——|————|——————|—————|————————|
|                     |  3  |     |  |    |  |    |      |     |        |
|—————————————————————|—————|—————|——|————|——|————|——————|—————|————————|
|                     |  4  |     |  |    |  |    |      |     |        |
|—————————————————————|—————|—————|——|————|——|————|——————|—————|————————|
|                     |  5  |     |  |    |  |    |      |     |        |
|—————————————————————|—————|—————|——|————|——|————|——————|—————|————————|
|                     |  6  |     |  |    |  |    |      |     |        |
|—————————————————————|—————|—————|——|————|——|————|——————|—————|————————|
|                     |  7  |     |  |    |  |    |      |     |        |
|—————————————————————|—————|—————|——|————|——|————|——————|—————|————————|
|                     |  8  |     |  |    |  |    |      |     |        |
 —————————————————————|—————|———————————————————————————————————————————

               Âņåãî  |     |
                       —————

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Īîņëåäîâāōåëüíîņōü âûīîëíåíč˙ įāäāíč˙|  Íāčėåíîâāíčå  |Īîäīčņü č īå÷āōü|
|—————————————————————————————————————|ãđķįîîōīđāâčōåë˙|ãđķįîîōīđāâčōåë˙|
|                                     |(ãđķįîīîëķ÷ā-   |(ãđķįîīîëķ÷ā-   |
|     íîėåđā īđčëîæåííûõ ōîâāđíî-     |   ōåë˙)        |   ōåë˙)        |
|     ōđāíņīîđōíûõ äîęķėåíōîâ (ŌŌÄ)   |                |                |
|                                     |                |                |
|                                     |                |                |
|—————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|
|     36    |     37     |     38     |       39       |       40       |
|———————————|————————————|————————————|————————————————|————————————————|
|           |            |            |                |                |
|———————————|————————————|————————————|————————————————|————————————————|
|           |            |            |                |                |
|———————————|————————————|————————————|————————————————|————————————————|
|           |            |            |                |                |
|———————————|————————————|————————————|————————————————|————————————————|
|           |            |            |                |                |
|———————————|————————————|————————————|————————————————|————————————————|
|           |            |            |                |                |
|———————————|————————————|————————————|————————————————|————————————————|
|           |            |            |                |                |
|———————————|————————————|————————————|————————————————|————————————————|
|           |            |            |                |                |
|———————————|————————————|————————————|————————————————|————————————————|
|           |            |            |                |                |
 ————————————————————————|————————————|—————————————————————————————————

                         |            |
        ŌŌÄ â ęîëč÷åņōâå  ————————————  _____________________________ øō.

                                                    īđîīčņüū

Ōāęņčđîâęā

                Ņäāë âîäčōåëü __________ ________________________________

                               īîäīčņü       đāņøčôđîâęā īîäīčņč

                Īđčí˙ë äčņīåō÷åđ __________ _____________________________

                                  īîäīčņü    đāņøčôđîâęā īîäīčņč

Îņîáûå îōėåōęč:__________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|                           Īđîņōîč íā ëčíčč                            |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|   īđč÷číā          |äāōā (÷čņëî, ėåņ˙ö), âđåė˙, ÷, ėčí |   Īîäīčņü    |
|————————————————————|———————————————————————————————————|îōâåōņōâåííîãî|
|íāčėåíîâāíčå   |ęîä |     íā÷āëî       |   îęîí÷āíčå    |     ëčöā     |
|———————————————|————|——————————————————|————————————————|——————————————|
|     41        | 42 |       43         |        44      |      45      |
|———————————————|————|——————————————————|————————————————|——————————————|
|———————————————|————|——————————————————|————————————————|——————————————|
|———————————————|————|——————————————————|————————————————|——————————————|
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|      Đåįķëüōāōû đāáîōû āâōîėîáčë˙ č īđčöåīîâ                          |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|đāņõîä ãî-  |          âđåė˙ â íāđ˙äå, ÷, ėčí.               |ęîëč÷åņ- |
|đū÷åãî, ë   |                                                |  ōâî    |
|————————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|
|īî   |ôāęōč-|    âņåãî    |     â ōîė ÷čņëå āâōîėîáčë˙       |åį- |įā- |
|íîđėå|÷åņęč |—————————————|——————————————————————————————————|äîę |åį- |
|     |      |āâōî- |īđčöå-|â äâč-|     |      â īđîņōîå      |    |äîâ |
|     |      |ėîáč- |īā    |æåíčč |—————|—————————————————————|    |    |
|     |      |ë˙    |      |      |âņåãî|  īîä        |īî ōåõ-|    |    |
|     |      |      |      |      |     |īîãđķįęîé,   |íč÷åņ- |    |    |
|     |      |      |      |      |     |đāįãđķįęîé   |ęčė    |    |    |
|     |      |      |      |      |     |—————————————|íåčņī- |    |    |
|     |      |      |      |      |     |âņåãî|ņâåđõ- |đāâíîņ-|    |    |
|     |      |      |      |      |     |     |íîđėāō.|ō˙ė    |    |    |
|—————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|———————|———————|————|————|
| 46  |  47  |  48  |  49  |  50  | 51  | 52  |   53  |   54  |  55|  56|
|—————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|———————|———————|————|————|
|     |      |      |      |      |     |     |       |       |    |    |
|     |      |      |      |      |     |     |       |       |    |    |
|     |      |      |      |      |     |     |       |       |    |    |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|              Đåįķëüōāōû đāáîōû āâōîėîáčë˙ č īđčöåīîâ                  |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|       īđîáåã, ęė         | īåđåâåįåíî, ō|âûīîëíåíî, ōęė|   Įāđīëāōā   |
|                          |              |              |              |
|——————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|    îáųčé    |â ōîė ÷čņëå |     |â ōîė   |     |â ōîė   |ęîä |ņķėėā,   |
|             |ņ ãđķįîė    |âņåãî|÷čņëå íā|âņåãî|÷čņëå íā|    |đķá.ęîī. |
|—————————————|————————————|     |īđčöåīāõ|     |īđčöåīāõ|————|—————————|
|āâōîėî-|īđč- |āâōî- |īđč- |     |        |     |        | 65 |   66    |
| áčë˙  |öåīā |ėîáčë˙|öåīā |     |        |     |        |————|—————————|
|       |     |      |     |     |        |     |        |————|—————————|
|———————|—————|——————|—————|—————|————————|—————|————————|————|—————————|
|   57  | 58  |  59  | 60  |  61 |   62   |  63 |   64   |————|—————————|
|———————|—————|——————|—————|—————|————————|—————|————————|————|—————————|
|       |     |      |     |     |        |     |        |————|—————————|
|       |     |      |     |     |        |     |        |————|—————————|
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

                          ———————                ———————————————————————

 Ęîäû ėāđîę:  Āâōîėîáčë˙ |       |   Īđčöåīîâ   |       |       |       |
                          ———————                ———————————————————————

  Āâōîėîáčëü,   ———————

  äíč â đāáîōå |       |    Ōāęņčđîâųčę  _________  _____________________

                ———————                   īîäīčņü    đāņøčôđîâęā īîäīčņč

 

Ņė. äāííķū ôîđėķ â đåäāęōîđå MS-Word

Ņė. ķęāįāíč˙ īî įāīîëíåíčū

 

Ōčīîâā˙ ėåæîōđāņëåâā˙ ôîđėā N 4-Ī

Ķōâåđæäåíā īîņōāíîâëåíčåė Ãîņęîėņōāōā Đîņņčč

îō 28.11.97 N 78

 

Ėåņōî äë˙ øōāėīā

  îđãāíčįāöčč

                               Īķōåâîé ëčņō

              ãđķįîâîãî āâōîėîáčë˙ ______________ N _______

                                      ņåđč˙

                          " "_____________ãîäā                 —————————

                                                              |    Ęîä  |
                                                              |—————————|
                                                 Ôîđėā īî ÎĘĶÄ| 0345005 |
                                                              |—————————|
Îđãāíčįāöč˙__________________________________________  īî ÎĘĪÎ|         |
           íāčėåíîâāíčå, āäđåņ č íîėåđ ōåëåôîíā                —————————

                                                                   —————

                                                                  | Ęîä |
                                                                  |—————|
                                                    Đåæčė đāáîōû  |     |
                                                                  |—————|
                                                    Ęîëîííā       |     |
                                                                  |—————|
                                                    Áđčãāäā       |     |
                                                                  |—————|
                                                                  |     |
Ėāđęā āâōîėîáčë˙__________________________________                |—————|
                                                                  |     |
Ãîņķäāđņōâåííûé íîėåđíîé įíāę____________________  Ãāđāæíûé íîėåđ |—————|
                                                                  |     |
Âîäčōåëü_________________________________________ Ōāáåëüíûé íîėå𠠗————

              ôāėčëč˙, čė˙, îō÷åņōâî

 

Ķäîņōîâåđåíčå N__________________ Ęëāņņ________

 

                          ņōāíäāđōíā˙, îãđāíč÷åííā˙

Ëčöåíįčîííā˙ ęāđōî÷ęā ______________________________

                          íåíķæíîå įā÷åđęíķōü

Đåãčņōđāöčîííûé N________Ņåđč˙_______N_________

                                                                   —————

Īđčöåī 1_____Ãîņķäāđņōâåííûé íîėåđíîé įíāę________ Ãāđāæíûé íîėåđ |     |
        ėāđęā                                                     |—————|
Īđčöåī 2_____Ãîņķäāđņōâåííûé íîėåđíîé įíāę________ Ãāđāæíûé íîėåđ |     |
        ėāđęā                                                      —————

 

Ņîīđîâîæäāūųčå ëčöā:____________________________________________________

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|              Đāáîōā âîäčōåë˙ č āâōîėîáčë˙                             |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|            |  âđåė˙ īî ãđāôčęķ  |íķëåâîé|īîęāįāíčå |âđåė˙ ôāęōč÷åņęîå,|
| îīåđāöč˙   |————————————————————|īđîáåã,|ņīčäîėåō- |÷čņëî, ėåņ˙ö,     |
|            |÷čņëî|ėåņ˙ö| ÷ |ėčí.| ęė    |đā, ęė    |   ÷, ėčí         |
|————————————|—————|—————|———|————|———————|——————————|——————————————————|
|    1       |  2  |  3  | 4 | 5  |   6   |    7     |         8        |
|————————————|—————|—————|———|————|———————|——————————|——————————————————|
|âûåįä čį    |     |     |   |    |       |          |                  |
|ãāđāæā      |     |     |   |    |       |          |                  |
|————————————|—————|—————|———|————|———————|——————————|——————————————————|
|âîįâđāųåíčå |     |     |   |    |       |          |                  |
|â ãāđāæ     |     |     |   |    |       |          |                  |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|           Äâčæåíčå ãîđū÷åãî                      |Âđåė˙ đāáîōû ÷, ėčí |
|——————————————————————————————————————————————————|                    |
| ãîđū÷åå   |âûäā- |  îņōāōîę īđč  |ņäā- |ęîũôôčöč-|————————————————————|
|———————————|íî    |———————————————|íî, ë|åíō čįėå-|ņīåöîáîđķ-  |äâčãā- |
|ėāđęā|ęîä  |      |âûåįäå,|âîįâđā-|     |íåíč˙    |äîâāíč˙     |ōåë˙   |
|     |ėāđęč|      |  ë    |ųåíčč,ë|     |íîđėû    |            |       |
|—————|—————|——————|———————|———————|—————|—————————|————————————|———————|
|  9  | 10  | 11   |   12  |  13   | 14  |   15    |     16     |  17   |
|—————|—————|——————|———————|———————|—————|—————————|————————————|———————|
|—————|—————|——————|———————|———————|—————|—————————|————————————|———————|
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                               Īîäīčņü                                 |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|    įāīđāâųčęā |  ėåõāíčęā | ėåõāíčęā  |  įāīđāâųčęā |  äčņīåō÷åđā     |
|———————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————————————|
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Āâōîėîáčëü ōåõíč÷åņęč čņīđāâåí____________________      Îņîáûå îōėåōęč __

Âûåįä đāįđåøåí. Ėåõāíčę_______ ___________________      _________________

                       īîäīčņü đāņøčôđîâęā īîäīčņč      _________________

Āâōîėîáčëü īđčí˙ë. Âîäčōåëü_______ ___________________  _________________

                           īîäīčņü đāņøčôđîâęā īîäīčņč  _________________

                                                        _________________

                           čņīđāâåí

Īđč âîįâđāųåíčč āâōîėîáčëü __________

                           íåčņīđāâåí

Ņäāë âîäčōåëü_______ ____________      Īđčí˙ë ėåõāíčę_______ ____________

             īîäīčņü đāņøčôđîâęā                     īîäīčņü đāņøčôđîâęā

                       īîäīčņč                                 īîäīčņč

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|                                 Įāäāíčå  âîäčōåëū                     |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|   â ÷üå đāņīîđ˙æåíčå      |âđåė˙, ÷, ėčí        |  ęîëč÷åņōâî         |
| (íāčėåíîâāíčå č āäđåņ     |—————————————————————|—————————————————————|
|      įāęāį÷čęā)           |īđčáûōč˙ |  ķáûōč˙   | ÷āņîâ    | åįäîę    |
|———————————————————————————|—————————|———————————|——————————|——————————|
|               18          |    19   |   20      |    21    |    22    |
|———————————————————————————|—————————|———————————|——————————|——————————|
|———————————————————————————|—————————|———————————|——————————|——————————|
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Âîäčōåëüņęîå ķäîņōîâåđåíčå īđîâåđčë,

įāäāíčå âûäāë, âûäāōü ãîđū÷åãî______________________________ëčōđîâ

Äčņīåō÷åđ _________ ______________________

           īîäīčņü    đāņøčôđîâęā īîäīčņč

Âîäčōåëü īî ņîņōî˙íčū įäî-

đîâü˙ ę ķīđāâëåíčū äîīķųåí ___________ _________ ________________________

                            äîëæíîņōü   īîäīčņü    đāņøčôđîâęā īîäīčņč

                                                             Ëčíč˙ îōđåįā

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Ōāëîí âōîđîãî įāęāį÷čęā (įāīîëí˙åōņ˙ â îđãāíčįāöčč-âëāäåëüöå           |
|Ę īķōåâîėķ               āâōîōđāíņīîđōā)                               |
|ëčņōķ___________ N ________ îō "   "____________ãîäā                   |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Đåįķëüōāō|Âđåė˙  |     |Ũęņīå-|   Īđîáåã   |Īåđå- |Ōîííû|Ō-ęė|   |Âņåãî|
|īî âōîđî-|îīëā÷č-|Åįäęč|äčōîđ |————————————|īđîáåã|     |    |   |ę îī-|
|ėķ įāęāį-|âāåėîå |     |      |âņåãî|ņ ãđķ-|      |     |    |   |ëāōå |
|÷čęķ     |       |     |      |     |įîė   |      |     |    |   |     |
|         |———————|—————|——————|—————|——————|——————|—————|————|———|—————|
|         |  33   | 34  |  35  |  36 |  37  |  38  |  39 | 40 |41 |  42 |
|—————————|———————|—————|——————|—————|——————|——————|—————|————|———|—————|
|Åäčíčöā  |       |     |      |     |      |      |     |    |   |đķá. |
|čįėåđåíč˙|÷.ėčí  | åä. |äā/íåō| ęė  |  ęė  | ęė   |  ō  |ōęė |   |ęîī. |
|—————————|———————|—————|——————|—————|——————|——————|—————|————|———|—————|
|Âûīîëíåíî|       |     |      |     |      |      |     |    |   |  Õ  |
|—————————|———————|—————|——————|—————|——————|——————|—————|————|———|—————|
|Ōāđčô,   |       |     |      |     |      |      |     |    |   |  Õ  |
|đķá.ęîī. |       |     |      |     |      |      |     |    |   |     |
|—————————|———————|—————|——————|—————|——————|——————|—————|————|———|—————|
|Ę îīëāōå,|       |     |      |     |      |      |     |    |   |     |
|đķá.ęîī. |       |     |      |     |      |      |     |    |   |     |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ōāęņčđîâųčę _________ _______________________

             īîäīčņü    đāņøčôđîâęā īîäīčņč

Íā÷āëüíčę ũęņīëķāōāöčč _________ _______________________

                        īîäīčņü    đāņøčôđîâęā īîäīčņč

 

  Ëčíč˙ îōđåįā

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Ōāëîí īåđâîãî įāęāį÷čęā (įāīîëí˙åōņ˙ â îđãāíčįāöčč-âëāäåëüöå           |
|Ę īķōåâîėķ               āâōîōđāíņīîđōā)                               |
| ëčņōķ___________ N ________ îō "   "____________19   ã.               |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Đåįķëüōāō|Âđåė˙  |     |Ũęņīå-|   Īđîáåã   |Īåđå- |Ōîííû|Ō-ęė|   |Âņåãî|
|īî īåđâî-|îīëā÷č-|Åįäû |äčōîđ |————————————|īđîáåã|     |    |   |ę îī-|
|ėķ įāęāį-|âāåėîå |     |      |âņåãî|ņ ãđķ-|      |     |    |   |ëāōå |
|÷čęķ     |       |     |      |     |įîė   |      |     |    |   |     |
|         |———————|—————|——————|—————|——————|——————|—————|————|———|—————|
|         |  43   | 44  |  45  |  46 |  47  |  48  |  49 | 50 | 51|  52 |
|—————————|———————|—————|——————|—————|——————|——————|—————|————|———|—————|
|Åäčíčöā  |÷, ėčí | åä. |äā/íåō| ęė  | ęė   |  ęė  |  ō  |ōęė |   |đķá. |
|čįėåđåíč˙|       |     |      |     |      |      |     |    |   |ęîī. |
|—————————|———————|—————|——————|—————|——————|——————|—————|————|———|—————|
|Âûīîëíåíî|       |     |      |     |      |      |     |    |   |  Õ  |
|—————————|———————|—————|——————|—————|——————|——————|—————|————|———|—————|
|Ōāđčô,   |       |     |      |     |      |      |     |    |   |  Õ  |
|đķá.ęîī. |       |     |      |     |      |      |     |    |   |     |
|—————————|———————|—————|——————|—————|——————|——————|—————|————|———|—————|
|Ę îīëāōå,|       |     |      |     |      |      |     |    |   |     |
|đķá.ęîī. |       |     |      |     |      |      |     |    |   |     |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ōāęņčđîâųčę _________ ______________________

             īîäīčņü   đāņøčôđîâęā īîäīčņč

Íā÷āëüíčę ũęņīëķāōāöčč _________ _______________________

                        īîäīčņü    đāņøčôđîâęā īîäīčņč

 

Îáîđîōíā˙ ņōîđîíā ôîđėû N 4-Ī

 

                        Âûīîëíåíčå įāäāíč˙

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Īåđâûé įāęāį÷čę:                                            ęîä|       |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|              íāčėåíîâāíčå                                |            |
|Īđč īđčáûōčč               īîęāįāíč˙ ņīčäîėåōđā           |————————————|
|ę įāęāį÷čęķ            äāōā (÷čņëî, ėåņ˙ö), âđåė˙, ÷, ėčí |            |
|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|                                                          |            |
|Īđč ķáûōčč                 īîęāįāíč˙ ņīčäîėåōđā           |————————————|
|îō įāęāį÷čęā:          äāōā (÷čņëî, ėåņ˙ö), âđåė˙, ÷, ėčí |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Īđčëîæåííûå ŌŌÄ: NN                             ęîëč÷åņōâî ŌŌÄ |       |
|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
|Ėāđøđķō äë˙ äâčæåíč˙                             ęîëč÷åņōâî    |       |
|   (îōęķäā ęķäā):                                   åįäîę      |       |
|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
|Ėåņōî äë˙ øōāėīā Įāęāį÷čęā                       ęîä âčäā ãđķįā|       |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|                           Īđîņōîč íā ëčíčč             |Īîäīčņü îōâåō-|
|————————————————————————————————————————————————————————|ņōâåííîãî ëčöā|
|īđč÷číā            | äāōā (÷čņëî, ėåņ˙ö), âđåė˙, ÷, ėčí |              |
|———————————————————|————————————————————————————————————|              |
|íāčėåíîâāíčå   |ęîä|     íā÷āëî   |   îęîí÷āíčå         |              |
|———————————————|———|——————————————|—————————————————————|——————————————|
|      23       | 24|      25      |        26           |     27       |
|———————————————|———|——————————————|—————————————————————|——————————————|
|———————————————|———|——————————————|—————————————————————|——————————————|
|———————————————|———|——————————————|—————————————————————|——————————————|
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

                    (įāīîëí˙åōņ˙ įāęāį÷čęîė)

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Âōîđîé įāęāį÷čę:                                            ęîä|       |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|              íāčėåíîâāíčå                                |            |
|Īđč īđčáûōčč               īîęāįāíč˙ ņīčäîėåōđā           |————————————|
|ę įāęāį÷čęķ:          äāōā  (÷čņëî, ėåņ˙ö), âđåė˙, ÷, ėčí |            |
|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|                                                          |            |
|Īđč ķáûōčč                 īîęāįāíč˙ ņīčäîėåōđā           |————————————|
|îō įāęāį÷čęā:         äāōā  (÷čņëî, ėåņ˙ö), âđåė˙, ÷, ėčí |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Īđčëîæåííûå ŌŌÄ: NN                             ęîëč÷åņōâî ŌŌÄ |       |
|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
|Ėāđøđķō äâčæåíč˙                                 ęîëč÷åņōâî    |       |
|   (îōęķäā ęķäā):                                   åįäîę      |———————|
|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
|Ėåņōî äë˙ øōāėīā Įāęāį÷čęā                       ęîä âčäā ãđķįā|       |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ōāęņčđîâęā:               —————————————————————————  ———————————————————

                         |   Đāņõîä ãîđū÷åãî       ||  Įāđīëāōā         |
                         |—————————————————————————||———————————————————|
                         |ėāđęā|īî íîđėå|ôāęōč÷åņęč||ęîä|ņķėėā, đķá.ęîī.|
________________________ |—————|————————|——————————||———|———————————————|
________________________ |  28 |   29   |    30    ||31 |      32       |
________________________ |—————|————————|——————————||———|———————————————|
________________________ |—————|————————|——————————||———|———————————————|
________________________  ————————————————————————— |———|———————————————|
___________________________________________________ |———|———————————————|
___________________________________________________  ———————————————————

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Đåįķëüōāō |Âđåė˙  |     |Ũęņīå-|    Īđîáåã    |Īåđå-|Ōîí-|Ō-ęė|  |Âņåãî|
|īî īåđâîėķ|îīëā÷č-|Åįäû |äčōîđ |——————————————|īđî- |íû  |    |  |ę îī-|
|įāęāį÷čęķ |âāåėîå |     |      |âņåãî|ņ ãđķįîė|áåã  |    |    |  |ëāōå |
|          |———————|—————|——————|—————|————————|—————|————|————|——|—————|
|          |  33   |  34 |  35  | 36  |   37   |  38 | 39 | 40 |41|  42 |
|——————————|———————|—————|——————|—————|————————|—————|————|————|——|—————|
|Åäčíčöā   |   ÷,  |     |      |     |        |     |    |    |  |đķá. |
|čįėåđåíč˙ |  ėčí  |  åä.|äā/íåō| ęė  |  ęė    |  ęė |  ō |ōęė |  |ęîī. |
|——————————|———————|—————|——————|—————|————————|—————|————|————|——|—————|
|Âûīîëíåíî |       |     |      |     |        |     |    |    |  |  Õ  |
|——————————|———————|—————|——————|—————|————————|—————|————|————|——|—————|
|Ōāđčô,    |       |     |      |     |        |     |    |    |  |     |
|đķá.ęîī.  |       |     |      |     |        |     |    |    |  |  Õ  |
|——————————|———————|—————|——————|—————|————————|—————|————|————|——|—————|
|Ę îīëāōå  |       |     |      |     |        |     |    |    |  |     |
|đķá.ęîī.  |       |     |      |     |        |     |    |    |  |     |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 Ōāęņčđîâųčę _________ ______________________

              īîäīčņü   đāņøčôđîâęā īîäīčņč

 Íā÷āëüíčę ũęņīëķāōāöčč _________ ______________________

                         īîäīčņü   đāņøčôđîâęā īîäīčņč

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Đåįķëüōāō |Âđåė˙  |     |Ũęņīå-|    Īđîáåã    |Īåđå-|Ōîí-|Ō-ęė|  |Âņåãî|
|īî âōîđîėķ|îīëā÷č-|Åįäû |äčōîđ |——————————————|īđî- |íû  |    |  |ę îī-|
|įāęāį÷čęķ |âāåėîå |     |      |âņåãî|ņ ãđķįîė|áåã  |    |    |  |ëāōå |
|          |———————|—————|——————|—————|————————|—————|————|————|——|—————|
|          |  43   |  44 |  45  | 46  |   47   |  48 | 49 | 50 |51|  52 |
|——————————|———————|—————|——————|—————|————————|—————|————|————|——|—————|
|Åäčíčöā   |   ÷,  |     |      |     |        |     |    |    |  |đķá. |
|čįėåđåíč˙ |  ėčí  |  åä.|äā/íåō| ęė  |  ęė    |  ęė |  ō |ōęė |  |ęîī. |
|——————————|———————|—————|——————|—————|————————|—————|————|————|——|—————|
|Âûīîëíåíî |       |     |      |     |        |     |    |    |  |  Õ  |
|——————————|———————|—————|——————|—————|————————|—————|————|————|——|—————|
|Ōāđčô,    |       |     |      |     |        |     |    |    |  |     |
|đķá.ęîī.  |       |     |      |     |        |     |    |    |  |  Õ  |
|——————————|———————|—————|——————|—————|————————|—————|————|————|——|—————|
|Ę îīëāōå  |       |     |      |     |        |     |    |    |  |     |
|đķá.ęîī.  |       |     |      |     |        |     |    |    |  |     |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ōāęņčđîâųčę _________ ______________________

             īîäīčņü   đāņøčôđîâęā īîäīčņč

Íā÷āëüíčę ũęņīëķāōāöčč _________ ______________________

                        īîäīčņü   đāņøčôđîâęā īîäīčņč

                                                         Ëčíč˙ îōđåįā

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|                                               (įāīîëí˙åōņ˙ įāęāį÷čęîė)|
|Îđãāíčįāöč˙____________________________________________________________|
|                     íāčėåíîâāíčå                                      |
|Ėāđęā āâōîėîáčë˙_________________ Ãîņķäāđņōâåííûé íîėåđíîé įíāę________|
|Īđčöåīû______________             Ãîņķäāđņōâåííûé íîėåđíîé įíāę________|
|Īåđâûé įāęāį÷čę________________________________________________________|
|                         íāčėåíîâāíčå îđãāíčįāöčč, ôāėčëč˙,            |
|                     čė˙, îō÷åņōâî, äîëæíîņōü îōâåōņōâåííîãî ëčöā      |
|Īđčáûōčå ę įāęāį÷čęķ_____________________   __________________________ |
|                     äāōā, âđåė˙, ÷, ėčí       īîęāįāíčå ņīčäîėåōđā    |
|Ķáûōčå îō įāęāį÷čęā _____________________   __________________________ |
|                     äāōā, âđåė˙, ÷, ėčí       īîęāįāíčå ņīčäîėåōđā    |
|Īđčëîæåíčå  ŌŌÄ: NN                                                    |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Ęîëč÷åņōâî |Ęîëč÷åņōâî  |Ũęņīåäčōîđ| äā/íåō| Ėåņōî äë˙                 |
|ŌŌÄ        |åįäîę       |          |       |øōāėīā Įāęāį÷čęā           |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

 Ëčíč˙ îōđåįā

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|                                               (įāīîëí˙åōņ˙ įāęāį÷čęîė)|
|Îđãāíčįāöč˙____________________________________________________________|
|                     íāčėåíîâāíčå                                      |
|Ėāđęā āâōîėîáčë˙_________________ Ãîņķäāđņōâåííûé íîėåđíîé įíāę________|
|Īđčöåīû______________             Ãîņķäāđņōâåííûé íîėåđíîé įíāę________|
|Âōîđîé įāęāį÷čę________________________________________________________|
|                         íāčėåíîâāíčå îđãāíčįāöčč, ôāėčëč˙,            |
|                     čė˙, îō÷åņōâî, äîëæíîņōü îōâåōņōâåííîãî ëčöā      |
|Īđčáûōčå ę įāęāį÷čęķ_____________________   __________________________ |
|                     äāōā, âđåė˙, ÷, ėčí       īîęāįāíčå ņīčäîėåōđā    |
|Ķáûōčå îō įāęāį÷čęā _____________________   __________________________ |
|                     äāōā, âđåė˙, ÷, ėčí       īîęāįāíčå ņīčäîėåōđā    |
|Īđčëîæåíčå ŌŌÄ: NN                                                     |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Ęîëč÷åņōâî |Ęîëč÷åņōâî  |Ũęņīåäčōîđ| äā/íåō| Ėåņōî äë˙                 |
|ŌŌÄ        |åįäîę       |          |       |øōāėīā Įāęāį÷čęā           |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Ņė. ķęāįāíč˙ īî įāīîëíåíčū

 

Ōčīîâā˙ ėåæîōđāņëåâā˙ ôîđėā N 6

Ķōâåđæäåíā īîņōāíîâëåíčåė Ãîņęîėņōāōā Đîņņčč

îō 28.11.97 N 78

 

                                                                 ———————

                                               Ęîä ôîđėû īî ÎĘĶÄ|0345006|
                                                                 ———————

                 Īķōåâîé ëčņō āâōîáķņā _________ N______

                                         ņåđč˙

                               "  "__________ãîäā

  Ėåņōî äë˙ øōāėīā                                                ——————

Îđãāíčįāöč˙_______________ Ėāđęā āâōîáķņā________________________|      |
           íāčėåíîâāíčå   |                                      |——————|
                   —————— |Ãîņķäāđņōâåííûé________ Ãāđāæíûé íîėåđ|      |
_______Ęîä īî ÎĘĪÎ|      ||íîėåđíîé įíāę                          ——————

                   —————— | ————————————————————————————————————————————

__________________________||Ôāėčëč˙, čė˙, îō÷åņōâî |Ōā-  |Íîėåđ         |
         āäđåņ            ||                       |áåëü-|——————————————|
__________________________||                       | íûé |ķäîņ-|áčëåōî- |
     íîėåđ ōåëåôîíā       ||                       |íîėåđ|ōîâå-|ķ÷åōíîãî|
                          ||                       |     |đåíč˙| ëčņōā  |
Āâōîáķņ ōåõíč÷åņęč        ||———————————————————————|—————|—————|————————|
čņīđāâåí                  ||Âîäčōåë˙ ______________|_____|_____|________|
Âûåįä đāįđåøåí            ||Âîäčōåë˙ ______________|_____|_____|________|
Ėåõāíčę_______ ___________||Ęîíäķęōîđā ____________|_____|_____|________|
       īîäīčņü đāņøčôđîâęā||Ęîíäķęōîđā ____________|_____|_____|________|
                 īîäīčņč  | ————————————————————————————————————————————

 Āâōîáķņ, ęāņņû č īåđåãî- |
 âîđíîå ķņōđîéņōâî â čņ-  |Íāčėåíîâāíčå,                ————————————————

  īđāâíîė ņîņōî˙íčč, ķęā- |íîėåđ ėāđøđķōā ___________  |                |
   įāōåëč ķņōāíîâëåíû     |                             ————————————————

Īđčí˙ë         Âîäčōåëü   |Ëčöåíįčîííā˙ ęāđ-    ņōāíäāđōíā˙, îãđāíč÷åííā˙

__________     ___________|ōî÷ęā             ____________________________

īîäīčņü      đāņøčôđîâęā  |                         íåíķæíîå įā÷åđęíķōü

             īîäīčņč      |
Îōėåōęā î īđčåėå āâōîáķņā |Đåãčņōđāöčîííûé N_________ Ņåđč˙_______N______

  īđč ņėåíå âîäčōåë˙      |——————————————————————————————————————————————

__________________________|Īîäā÷ā īî įāęāįķ

__________________________|
__________________________|
__________________________|Įāęāį÷čę___________  ėåņōî īîäā÷č_____________

Ņäāë_______  Īđčí˙ë_______|ņ______ ÷___ ėčí.____  äî_______ ÷___ ėčí ____

    īîäīčņü        īîäīčņü|Įāęāį÷čę___________  ėåņōî īîäā÷č_____________

__________________________|ņ______ ÷___ ėčí.____  äî_______ ÷___ ėčí ____

Îōėåōęā î īđčåėå āâōîáķņā | —————————————————————————————————————————————

 īđč ņėåíå âîäčōåë˙       |           Âûåįä č âîįâđāųåíčå āâōîáķņā

__________________________| —————————————————————————————————————————————

__________________________||     |   Īî đāņīčņāíčū   |Ôāęōč÷åņęč         |
__________________________||Ņėåíā|———————————————————|———————————————————|
Ņäāë âîäčōåëü_____________||     | âûåįä |âîįâđāųåíčå| âûåįä |âîįâđāųåíčå|
                īîäīčņü   ||—————|———————|———————————|———————|———————————|
     ____________________ ||Īåđ- |       |           |       |           |
     đāņøčôđîâęā īîäīčņč  ||âā˙  |       |           |       |           |
Īđčí˙ë                    ||—————|———————|———————————|———————|———————————|
ėåõāíčę_______ ___________||Âōî- |———————|———————————|———————|———————————|
       īîäīčņü đāņøčôđîâęā||đā˙  |       |           |       |           |
                 īîäīčņč  | —————————————————————————————————————————————

 ———————————————————————— |        Äčņīåō÷åđ________  ___________________

|Īîęāįāíčå       |Īîäīčņü||                  īîäīčņü  đāņøčôđîâęā īîäīčņč

|ņīčäîėåōđā      |       ||
|————————————————|———————||     Īđîņōîé īî ōåõíč÷åņęčė č īđî÷čė īđč÷číāė

|Īđč âîįâđā- |   |       ||Â ãāđāæå: ņ____ ÷__ ėčí __ äî____  ÷__ ėčí ___

|ųåíčč       |———|———————||Īđč÷číā   ____________________________________

|Īđč âûåįäå  |   |       ||          ņ____ ÷__ ėčí __ äî____  ÷__ ėčí ___

|            |———|———————||
|Đåįķëüōāō   |   |       ||Īđč÷číā   ____________________________________

 ———————————————————————— |Íā ëčíčč  ņ____ ÷__ ėčí __ äî____  ÷__ ėčí ___

    Îōėåōęā î ņîņōî˙íčč   |
    įäîđîâü˙ âîäčōåë˙     |Īđč÷číā   ____________________________________

 ———————————————————————— |          ņ____ ÷__ ėčí __ äî____  ÷__ ėčí ___

|       |  I  | II  |Īîä-||Īđč÷číā   ____________________________________

|       |ņėåíā|ņėåíā|īčņü||          ņ____ ÷__ ėčí __ äî____  ÷__ ėčí ___

|———————|—————|—————|————||
|Īđč    |     |     |    ||Īđč÷číā   ____________________________________

|âûåįäå |     |     |    ||______________________________________________

|———————|—————|—————|————||
|Īđč    |     |     |    ||Îōėåōęā ëčíåéíîãî ęîíōđîë˙____________________

|âîįâđā-|     |     |    ||Îáņëķæčâāíčå â īķōč

|ųåíčč  |     |     |    ||
 ———————————————————————— |
   Ė.Ī. čëč øōāėīā

 

 

|                   Âûäā÷ā ōîīëčâā (ãîđū÷åãî)

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|                                                  ë          Īîäīčņü   |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Įāėåđ îņōāōęā īđč âûåįäå                   |             |             |
|———————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|
|Âûäāíî                                     |             |             |
|———————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|
|Įāėåđ īđč ņėåíå âîäčōåë˙                   |             |             |
|———————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|
|Âûäāíî                                     |             |             |
|———————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|
|Įāėåđ îņōāōęā īđč âîįâđāųåíčč              |             |             |
|———————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|
|Âûäā÷ā ėāņëā                               |             |             |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|                                           | Īåđâā˙      |     Âōîđā˙  |
|                                           | ņėåíā       |      ņėåíā  |
|———————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|
|Đāņõîä īî íîđėå                            |             |             |
|———————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|
|Ôāęōč÷åņęčé                                |             |             |
|———————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|
|Ũęîíîėč˙                                   |             |             |
|———————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|
|Īåđåđāņõîä                                 |             |             |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Íāčėåíîâāíčå īîęāįāōåëåé                  | Īåđâā˙  | Âōîđā˙  | Âņåãî  |
|                                          | ņėåíā   | ņėåíā   |        |
|——————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|
|Âûđķ÷ęā, đķá.ęîī.: īî īëāíķ               |_________|_________|________|
|         ôāęōč÷åņęč                       |_________|_________|________|
|Ęîëč÷åņōâî ÷āņîâ đāáîōû                   |_________|_________|________|
|â ōîė ÷čņëå â äâčæåíčč                    |_________|_________|________|
|   ā) íā ëčíčč                            |_________|_________|________|
|   á) īî įāęāįķ                           |_________|_________|________|
|   â) â īđîņōîå                           |_________|_________|________|
|   ã) īëāíîâûé đåįåđâ                     |_________|_________|________|
|   ä) íåīëāíîâûé đåįåđâ                   |_________|_________|________|
|   å) â īđîņōîå īî įāęāįķ                 |_________|_________|________|
|   æ) â đåėîíōå                           |_________|_________|________|
|   į)____________________________________ |_________|_________|________|
|Îáųčé īđîáåã                              |_________|_________|________|
|   â ōîė ÷čņëå ņ īāņņāæčđāėč              |_________|_________|________|
|   ā) íā ėāđøđķōå N______________________ |_________|_________|________|
|   á) íā ėāđøđķōå N______________________ |_________|_________|________|
|   â) íā įāęāįå                           |_________|_________|________|
|Íî÷íûå ÷āņû                               |_________|_________|________|
|Íķëåâîé īđîáåã                            |_________|_________|________|
|Īëāíîâîå ęîëč÷åņōâî đåéņîâ                |_________|_________|________|
|Ôāęōč÷åņęč âûīîëíåííîå ęîëč÷åņōâî         |_________|_________|________|
|đåéņîâ, â ō.÷. čį ÷čņëā                   |_________|_________|________|
|įāīëāíčđîâāííûõ                           |_________|_________|________|
|č đåãķë˙đíûõ                              |_________|_________|________|
|                                           ————————————————————————————

 

Îáîđîōíā˙ ņōîđîíā ôîđėû N 6

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Íāčėåíî-|Âđåė˙ îōīđāâ- |Īîäīčņü|Âđåė˙ īđčáû-  |  Īđîáåã, ęė  | Īîäīčņü |
|âāíčå   |ëåíč˙, ÷, ėčí |       |ōč˙, ÷, ėčí   |              |         |
|čëč  íî-|——————————————|———————|——————————————|——————————————|—————————|
|ėåđ     |īî ãđā-|ôāęōč-|       |īî ãđā-|ôāęōč-|ņ īāņņā-|íķëå-|         |
|ėāđøđķōā|ôčęķ   |÷åņęč |       |ôčęķ   |÷åņęč |æčđāėč  |âîé  |         |
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Íāčėåíî-|Âđåė˙ îōīđāâ- |Īîäīčņü|Âđåė˙ īđčáû-  |  Īđîáåã, ęė  |Īîäīčņü  |
|âāíčå   |ëåíč˙, ÷, ėčí.|       |ōč˙, ÷, ėčí   |              |         |
|čëč  íî-|——————————————|———————|——————————————|——————————————|—————————|
|ėåđ     |īî ãđā-|ôāęōč-|       |īî ãđā-|ôāęōč-|ņ īāņņā-|íķëå-|         |
|ėāđøđķōā|ôčęķ   |÷åņęč |       |ôčęķ   |÷åņęč |æčđāėč  |âîé  |         |
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
|————————|———————|——————|———————|———————|——————|————————|—————|—————————|
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Ņė. äāííķū ôîđėķ â đåäāęōîđå MS-Word

Ņė. ķęāįāíč˙ īî įāīîëíåíčū

 

Ōčīîâā˙ ėåæîōđāņëåâā˙ ôîđėā N 6 (ņīåö)

Ķōâåđæäåíā īîņōāíîâëåíčåė Ãîņęîėņōāōā Đîņņčč

îō 28.11.97 N 78

 

Ėåņōî äë˙ øōāėīā

îđãāíčįāöčč                    Īķōåâîé ëčņō

             āâōîáķņā íåîáųåãî īîëüįîâāíč˙ __________ N _____

                                             ņåđč˙

                          " "_____________ ãîäā

                                                               —————————

                                                              |  Ęîä    |
                                                              |—————————|
                                                Ôîđėā īî ÎĘĶÄ | 0345007 |
                                                              |—————————|
Îđãāíčįāöč˙ __________________________________________īî ÎĘĪÎ |         |
            íāčėåíîâāíčå, āäđåņ, íîėåđ ōåëåôîíā               |—————————|
                                                 Đåæčė đāáîōû |         |
                                                              |—————————|
                                                      Ęîëîííā |         |
                                                              |—————————|
Ėāđęā āâōîáķņā________________________________________Áđčãāäā |         |
                                                              |—————————|
Ãîņķäāđņōâåííûé íîėåđíîé įíāę__________________Ãāđāæíûé íîėåđ |         |
                                                              |—————————|
Âîäčōåëü _____________________________________Ōāáåëüíûé íîėåđ |         |
                                                               —————————

Ķäîņōîâåđåíčå N ___________________ Ęëāņņ _________

 

                      ņōāíäāđōíā˙, îãđāíč÷åííā˙

Ëčöåíįčîííā˙ ęāđōî÷ęā _________________________

                        íåíķæíîå įā÷åđęíķōü

Đåãčņōđāöčîííûé N _______ Ņåđč˙ _________  N __________

 

 ———————————————————————————————————————  ——————————————————————————————

|        Đāáîōā âîäčōåë˙ č āâōîáķņā     ||         Įāäāíčå âîäčōåëū     |
|———————————————————————————————————————||——————————————————————————————|
|îīåđāöč˙|âđåė˙  |íķëå-|īîęā-|âđåė˙ ôāę-|| ÷üå đāņ-  |âđåė˙ ÷,  |ęîëč- |
|        |īî ãđā-|âîé  |įāíč˙|ōč÷åņęîå, ||īîđ˙æåíčå   | ėčí      |÷åņōâî|
|        |ôčęķ,  |īđî- |ņīč- |÷čņëî,    ||(íāčėåíîâā- |——————————|——————|
|        |÷, ėčí |áåã, |äî-  |ėåņ˙ö,    ||íčå č āäđåņ |īđč- |ķáû-|÷ā-|  |
|        |       | ęė  |ėåōđā| ÷,ėčí    ||įāęāį÷čęā)  |áûōč˙|ōč˙ |ņîâ|  |
|————————|———————|—————|—————|——————————||————————————|—————|————|———|——|
|    1   |       | 5   |  4  |     5    ||     13     |   14|  15| 16|17|
|————————|———————|—————|—————|——————————||————————————|—————|————|———|——|
|Âûåįä čį|       |     |     |          ||            |     |    |   |  |
|ãāđāæā  |       |     |     |          ||————————————|—————|————|———|——|
|————————|———————|—————|—————|——————————||            |     |    |   |  |
|âîįâđā- |       |     |     |          ||————————————|—————|————|———|——|
|ųåíčå   |       |     |     |          ||            |     |    |   |  |
|â ãāđāæ |       |     |     |          ||————————————|—————|————|———|——|
 ——————————————————————————————————————— |            |     |    |   |  |
 ——————————————————————————————————————— |————————————|—————|————|———|——|
|            Äâčæåíčå ãîđū÷åãî          ||            |     |    |   |  |
|———————————————————————————————————————||————————————|—————|————|———|——|
| ãîđū÷åå |    |îņōāōîę īđč|    |ęîũôôč-||            |     |    |   |  |
|—————————|âû- |———————————|ņäā-|öčåíō  ||————————————|—————|————|———|——|
|ėāđ-|ęîä |äā- |âûåį-|âîįâ-|íî, |čįėå-  ||            |     |    |   |  |
|ęā  |ėāđ-|íî, |äå   |đāųå-| ë  |íåíč˙  ||————————————|—————|————|———|——|
|    |ęč  | ë  |     |íčč  |    |íîđėû  ||            |     |    |   |  |
|————|————|————|—————|—————|————|———————| ——————————————————————————————

|  6 |  7 |  8 | 9   | 10  | 11 |  12   |Îņîáûå îōėåōęč _________________

|————|————|————|—————|—————|————|———————|
|    |    |    |     |     |    |       |________________________________

|————|————|————|—————|—————|————|———————|
|    |    |    |     |     |    |       |________________________________

|—————————|————|—————|—————|————|———————|
| Īîäīčņü |įāī-|ėåõā-|ėåõā-|įāī-|äčņīåō-|________________________________

|         |đāâ-|íčęā |íčęā |đāâ-|÷åđā   |
|         |ųčęā|     |     |ųčęā|       |________________________________

|         |————|—————|—————|————|———————|
|         |    |     |     |    |       |________________________________

|—————————|—————————————————————————————|
|Ņåđč˙ č  |                    |Âûäāíî  |________________________________

|íîėåđā   |                    |īî įā-  |
|âûäāííûõ |————————————————————|īđāâî÷- |Āōîáķņ ōåõíč÷åņęč čņīđāâåí, âûåįä

|ōāëîíîâ  |                    |íîėķ    |đāįđåøåí    _______ ____________

|íā ãîđū- |                    |ëčņōķ N |            īîäīčņü  đāņøčôđîâęā

|÷åå      |                    |        |                      īîäīčņč

 ——————————————————————————————————————— Âûåįä đāįđå-

Âîäčōåëüņęîå ķäîņōîâåđåíčå               øåí. Ėåõāíčę_______ ____________

īđîâåđčë, įāäāíčå âûäāë,                             īîäīčņü  đāņøčôđîâęā

âûäāōü ãîđū÷åãî_________________ëčōđîâ                         īîäīčņč

                  īđîīčņüū

                                         Āâōîáķņ īđč-

Äčņīåō÷åđ_______ ____________________    í˙ë. Âîäčōåëü_______ ___________

         īîäīčņü đāņøčôđîâęā īîäīčņč                  īîäīčņü đāņøčôđîâęā

Âîäčōåëü īî ņîņōî˙íčū                                          īîäīčņč

įäîđîâü˙ ę ķīđāâëåíčū                    Īđč âîįâđāųå-       čņīđāâåí

āâōîáķņîė äîīķųåí________ ___________    íčč āâōîáķņ   ——————————————————

                  īîäīčņü đāņøčôđîâęā                        íå čņīđāâåí

                           īîäīčņč       Ņäāë âîäčōåëü_______ ___________

Ėåņōî äë˙                                             īîäīčņü đāņøčôđîâęā

 øōāėīā                                                         īîäīčņč

                                         Īđčí˙ë ėåõāíčę_______ __________

                                                      īîäīčņü đāņøčôđîâęā

                                                                īîäīčņč

 

| |                           Ōāëîí įāęāį÷čęā

| |                ę īķōåâîėķ ëčņōķ _________N __________

| |                                 ņåđč˙

| |                    îō "   "_____________ ãîäā

| |
|ë|Îđãāíčįāöč˙___________________________________________________________

| |                                      íāčėåíîâāíčå

|č|______________________________________________________________________

| |                          āäđåņ, íîėåđ ōåëåôîíā

|í|______________________________________________________________________

| |______________________________________________________________________

| |
| |Āâōîáķņ ______________________________________________________________

|č|                                       ōčī, ėāđęā

| |Ãîņķäāđņōâåííûé íîėåđíîé įíāę_________________________________________

|˙|
| |Įāęāį÷čę______________________________________________________________

| |                                      íāčėåíîâāíčå

| |______________________________________________________________________

|î|                          āäđåņ, íîėåđ ōåëåôîíā

| |______________________________________________________________________

|ō|                      ôāėčëč˙, č., î. îōâåōņōâåííîãî ëčöā

| |
|đ| ————————————————————————————————————————————————————————————————————

| ||  Îīåđāöč˙    |     Âđåė˙, ÷, ėčí      |  Īîęāįāíčå ņīčäîėåōđā, ęė  |
|û||              |                        |                            |
| ||——————————————|————————————————————————|————————————————————————————|
|â||      18      |          19            |             20             |
| ||——————————————|————————————————————————|————————————————————————————|
|ā|| īđčáûōčå     |                        |                            |
| ||——————————————|————————————————————————|————————————————————————————|
| || ķáûōčå       |                        |                            |
| | ————————————————————————————————————————————————————————————————————

| |
| |Įāęāį÷čę   __________________________       __________________________

| |                äîëæíîņōü                        īîäīčņü

| |                                ______________________________________

| |                                    đāņøčôđîâęā īîäīčņč

| |   Ė.Ī.

| |   čëč

| |  øōāėīā

| |
| |        Įāīîëí˙åōņ˙ îđãāíčįāöčåé

| | ————————————————————————————————————————————————————————————————————

| ||   Đāņ÷åō        |   Âđåė˙ îīëā-   |   Īđîáåã    |    Âņåãî         |
| ||   ņōîčėîņōč     |   ÷čâāåėîå,     |   âņåãî,    |    ę îīëāōå,     |
| ||                 |     ÷,ėčí       |     ęė      |    đķá.ęîī.      |
| ||—————————————————|—————————————————|—————————————|——————————————————|
| ||       21        |       22        |     23      |      24          |
| ||—————————————————|—————————————————|—————————————|——————————————————|
| ||Âûīîëíåíî        |                 |             |                  |
| ||                 |                 |             |                  |
| ||—————————————————|—————————————————|—————————————|——————————————————|
| ||Ōāđčô,           |                 |             |                  |
| ||đķá.ęîī.         |                 |             |                  |
| ||—————————————————|—————————————————|—————————————|——————————————————|
| ||Ę îīëāōå         |                 |             |                  |
| ||đķá.ęîī.         |                 |             |                  |
| | ————————————————————————————————————————————————————————————————————

| |
| |Ōāęņčđîâųčę    ________________        ______________________________

| |                  īîäīčņü                đāņøčôđîâęā īîäīčņč

 

Îáîđîōíā˙ ņōîđîíā ôîđėû N 6 (ņīåö)

 

                           Ōāëîí įāęāį÷čęā                           | |

                ę īķōåâîėķ ëčņōķ _________N __________                | |
                                 ņåđč˙                                | |
                    îō "   "_____________ ãîäā                        | |
                                                                      | |
Îđãāíčįāöč˙___________________________________________________________|ë|
                                      íāčėåíîâāíčå                    | |
______________________________________________________________________|č|
                          āäđåņ, íîėåđ ōåëåôîíā                       | |
                                                                      |í|
Āâōîáķņ ______________________________________________________________| |
                                       ōčī, ėāđęā                     |č|
Ãîņķäāđņōâåííûé íîėåđíîé įíāę_________________________________________| |
                                                                      |˙|
Įāęāį÷čę______________________________________________________________| |
                                      íāčėåíîâāíčå                    | |
______________________________________________________________________| |
                          āäđåņ, íîėåđ ōåëåôîíā                       |î|
______________________________________________________________________| |
                      ôāėčëč˙, č., î. îōâåōņōâåííîãî ëčöā             |ō|
                                                                      | |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————  |đ|
|  Îīåđāöč˙    |     Âđåė˙, ÷, ėčí      |  Īîęāįāíč˙ ņīčäîėåōđā, ęė | | |
|              |                        |                           | |å|
|——————————————|————————————————————————|———————————————————————————| | |
|      18      |          19            |             20            | |į|
|——————————————|————————————————————————|———————————————————————————| | |
| īđčáûōčå     |                        |                           | |ā|
|——————————————|————————————————————————|———————————————————————————| | |
| ķáûōčå       |                        |                           | | |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————  | |
                                                                      | |
Įāęāį÷čę   __________________________       ________________________  | |
                äîëæíîņōü                        īîäīčņü              | |
                                ____________________________________  | |
                                    đāņøčôđîâęā īîäīčņč               | |
   Ė.Ī.                                                               | |
   čëč                                                                | |
  øōāėīā                                                              | |
                                                                      | |
        Įāīîëí˙åōņ˙ îđãāíčįāöčåé                                      | |
                                                                      | |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————  | |
|   Đāņ÷åō        |   Âđåė˙ îīëā-   |   Īđîáåã    |    Âņåãî        | | |
|   ņōîčėîņōč     |   ÷čâāåėîå,     |   âņåãî,    |    ę îīëāōå,    | | |
|                 |     ÷,ėčí       |     ęė      |    đķá.ęîī.     | | |
|—————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————| | |
|       21        |       22        |     23      |      24         | | |
|—————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————| | |
|Âûīîëíåíî        |                 |             |       Õ         | | |
|                 |                 |             |                 | | |
|—————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————| | |
|Ōāđčô,           |                 |             |       Õ         | | |
|đķá.ęîī.         |                 |             |                 | | |
|—————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————| | |
|Ę îīëāōå         |                 |             |                 | | |
|đķá.ęîī.         |                 |             |                 | | |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————  | |
                                                                      | |
Ōāęņčđîâųčę    ________________        ______________________________ | |
                  īîäīčņü                đāņøčôđîâęā īîäīčņč          | |
 

 

 

| | ————————————————————————————————————————————————————————————————————

| ||               Ėāđøđķō äâčæåíč˙ (įāīîëí˙åōņ˙ įāęāį÷čęîė)            |
| ||————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| || íîėåđ |    îōęķäā     |     ęķäā      |         īđîáåã, ęė         |
| || åįäęč |               |               |————————————————————————————|
|ë||       |               |               |ņ īāņņāæčđāėč|áåį īāņņāæčđîâ|
| ||———————|———————————————|———————————————|—————————————|——————————————|
|č||  25   |      26       |      27       |      28     |      29      |
| ||———————|———————————————|———————————————|—————————————|——————————————|
|í||       |               |               |             |              |
| ||———————|———————————————|———————————————|—————————————|——————————————|
|č||       |               |               |             |              |
| ||———————|———————————————|———————————————|—————————————|——————————————|
|˙||       |               |               |             |              |
| ||———————|———————————————|———————————————|—————————————|——————————————|
| ||       |               |               |             |              |
| | ————————————————————————————————————————————————————————————————————

|î|  Ė.Ī. čëč   Įāęāį÷čę _________ _______ ___________________

| |  øōāėīā              äîëæíîņōü īîäīčņü đāņøčôđîâęā īîäīčņč

|ō| ————————————————————————————————————————————————————————————————————

| ||                   Īđîņōîč íā ëčíčč                  |              |
|đ||—————————————————————————————————————————————————————|  Īîäīčņü     |
| ||         íāčėåíîâāíčå         | ęîä |âđåė˙, ÷. ėčí   |îōâåōņōâåííîãî|
|å||                              |     |————————————————| đāáîōíčęā    |
| ||                              |     |íā÷āëî|îęîí÷āíčå|              |
|į||——————————————————————————————|—————|——————|—————————|——————————————|
| ||           30                 | 31  |  32  |   33    |      34      |
|ā||——————————————————————————————|—————|——————|—————————|——————————————|
| ||                              |     |      |         |              |
| ||——————————————————————————————|—————|——————|—————————|——————————————|
| ||                              |     |      |         |              |
| | ————————————————————————————————————————————————————————————————————

| | ————————————————————————————————————————————————————————————————————

| ||                    Đåįķëüōāō đāáîōû āâōîáķņā                       |
| ||————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| ||đāņõîä ãîđū÷åãî|âđåė˙ â íāđ˙äå, ÷, ėčí.                             |
| ||———————————————|————————————————————————————————————————————————————|
| ||  īî   |ôāęōč- |âņåãî|â ōîė ÷čņëå īđîņōîč īî    |âņåãî|â ōîė ÷čņëå ņ|
| || íîđėå |÷åņęč  |     |ōåõíč÷åņęčė íåčņīđāâíîņō˙ė|     |īāņņāæčđāėč  |
| ||———————|———————|—————|——————————————————————————|—————|—————————————|
| || 35    |  36   | 37  |            38            | 39  |     40      |
| ||———————|———————|—————|——————————————————————————|—————|—————————————|
| ||       |       |     |                          |     |             |
| | ————————————————————————————————————————————————————————————————————

| |Ōāęņčđîâęā______________________________________  ———————————————————

| |                                                 |       Įāđīëāōā    |
| |_________________________________________________|———————————————————|
| |                                                 |ęîä|ņķėėā, đķá.ęîī.|
| |_________________________________________________|———|———————————————|
| |                                                 |41 |      42       |
| |_________________________________________________|———|———————————————|
| |                                                 |   |               |
| |_________________________________________________|———|———————————————|
| |                                                 |   |               |
| |_________________________________________________|———|———————————————|
| |                                                 |   |               |
| |_________________________________________________|———|———————————————|
| |                                                 |   |               |
| |_________________________________________________|———|———————————————|
| |                                                 |   |               |
| |_________________________________________________ ———————————————————

 

Ņė. ķęāįāíč˙ īî įāīîëíåíčū

 

Îáđāįåö îáëîæęč

Ōčīîâā˙ ėåæîōđāņëåâā˙ ôîđėā N 8

Ķōâåđæäåíā īîņōāíîâëåíčåė Ãîņęîėņōāōā Đîņņčč

îō 28.11.97 N 78

 

                                                               —————————

                                                              |  Ęîä    |
                                                              |—————————|
                                                Ôîđėā īî ÎĘĶÄ | 0345008 |
                                                              |—————————|
Îđãāíčįāöč˙ __________________________________________īî ÎĘĪÎ |         |
                                                               —————————

 

                                  Æķđíāë

                           ķ÷åōā äâčæåíč˙ īķōåâûõ ëčņōîâ

                           įā____________19 ã.

 

            Īî äāííîėķ îáđāįöķ īå÷āōāōü âņå ņōđāíčöû æķđíāëā īî ôîđėå N 8

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Íîėåđ īķōå-|Äāōā âûäā÷č|              Âîäčōåëü              | Ãāđāæíûé |
|âîãî ëčņōā |īķōåâîãî   |————————————————————————————————————|  íîėåđ   |
|           |ëčņōā      |      ôāėčëč˙, čė˙,       |ōāáåëüíûé|āâōîėîáčë˙|
|           |           |      îō÷åņōâî            |íîėåđ    |          |
|           |           |                          |         |          |
|           |           |                          |         |          |
|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————|——————————|
|    1      |    2      |             3            |    4    |     5    |
|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————|——————————|
|           |           |                          |         |          |
|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————|——————————|
|           |           |                          |         |          |
|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————|——————————|
|           |           |                          |         |          |
|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————|——————————|
|           |           |                          |         |          |
|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————|——————————|
|           |           |                          |         |          |
|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————|——————————|
|           |           |                          |         |          |
|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————|——————————|
|           |           |                          |         |          |
|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————|——————————|
|           |           |                          |         |          |
|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————|——————————|
|           |           |                          |         |          |
|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————|——————————|
|           |           |                          |         |          |
|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————|——————————|
|           |           |                          |         |          |
|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————|——————————|
|           |           |                          |         |          |
|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————|——————————|
|           |           |                          |         |          |
|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————|——————————|
|           |           |                          |         |          |
|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————|——————————|
|           |           |                          |         |          |
|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————|——————————|
|           |           |                          |         |          |
|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————|——————————|
|           |           |                          |         |          |
|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————|——————————|
|           |           |                          |         |          |
|———————————|———————————|——————————————————————————|—————————|——————————|
|           |           |                          |         |          |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Íîėåđ īķōå-|                     Īîäīčņü                    |Īđčėå÷āíčå|
|âîãî ëčņōā |————————————————————————————————————————————————|          |
|           |âîäčōåë˙ â  |äčņīåō÷åđā č äāōā|áķõãāëōåđā č äāōā|          |
|           |īîëķ÷åíčč   |īđčåėęč īķōåâîãî |īđčåėęč īķōåâîãî |          |
|           |īķōåâîãî    |ëčņōā č äîęķėåí- |ëčņōā            |          |
|           | ëčņōā      |ōîâ îō âîäčōåë˙  |                 |          |
|———————————|————————————|—————————————————|—————————————————|——————————|
|    1      |      6     |        7        |         8       |     9    |
|———————————|————————————|—————————————————|—————————————————|——————————|
|           |            |                 |                 |          |
|———————————|————————————|—————————————————|—————————————————|——————————|
|           |            |                 |                 |          |
|———————————|————————————|—————————————————|—————————————————|——————————|
|           |            |                 |                 |          |
|———————————|————————————|—————————————————|—————————————————|——————————|
|           |            |                 |                 |          |
|———————————|————————————|—————————————————|—————————————————|——————————|
|           |            |                 |                 |          |
|———————————|————————————|—————————————————|—————————————————|——————————|
|           |            |                 |                 |          |
|———————————|————————————|—————————————————|—————————————————|——————————|
|           |            |                 |                 |          |
|———————————|————————————|—————————————————|—————————————————|——————————|
|           |            |                 |                 |          |
|———————————|————————————|—————————————————|—————————————————|——————————|
|           |            |                 |                 |          |
|———————————|————————————|—————————————————|—————————————————|——————————|
|           |            |                 |                 |          |
|———————————|————————————|—————————————————|—————————————————|——————————|
|           |            |                 |                 |          |
|———————————|————————————|—————————————————|—————————————————|——————————|
|           |            |                 |                 |          |
|———————————|————————————|—————————————————|—————————————————|——————————|
|           |            |                 |                 |          |
|———————————|————————————|—————————————————|—————————————————|——————————|
|           |            |                 |                 |          |
|———————————|————————————|—————————————————|—————————————————|——————————|
|           |            |                 |                 |          |
|———————————|————————————|—————————————————|—————————————————|——————————|
|           |            |                 |                 |          |
|———————————|————————————|—————————————————|—————————————————|——————————|
|           |            |                 |                 |          |
|———————————|————————————|—————————————————|—————————————————|——————————|
|           |            |                 |                 |          |
|———————————|————————————|—————————————————|—————————————————|——————————|
|           |            |                 |                 |          |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

 

Ņė. äāííķū ôîđėķ â đåäāęōîđå MS-Excel

Ņė. ęîėėåíōāđčč īî įāīîëíåíčū íāņōî˙ųåé ôîđėû

Ņė. ķęāįāíč˙ īî įāīîëíåíčū

Ņė. Īîņōāíîâëåíčå Īđāâčōåëüņōâā ĐÔ îō 15 āīđåë˙ 2011 ã. N 272 Îá ķōâåđæäåíčč Īđāâčë īåđåâîįîę ãđķįîâ āâōîėîáčëüíûė ōđāíņīîđōîė

Ņė. Ōđāíņīîđōíķū íāęëāäíķū â đåäāęöčč īîņōāíîâëåíč˙ Īđāâčōåëüņōâā ĐÔ îō 30 äåęāáđ˙ 2011 ã. N 1208

 

Ōčīîâā˙ ėåæîōđāņëåâā˙ ôîđėā N 1-Ō

Ķōâåđæäåíā īîņōāíîâëåíčåė Ãîņęîėņōāōā Đîņņčč

îō 28.11.97 N 78

 

                                                               —————————

                                                              |  Ęîä    |
                                                              |—————————|
                                                Ôîđėā īî ÎĘĶÄ | 0345009 |
                                                              |—————————|
             Ōîâāđíî-ōđāíņīîđōíā˙ íāęëāäíā˙  ____________ N   |         |
                                                   ņåđč˙      |—————————|
                                                              |         |
                                             Äāōā ņîņōāâëåíč˙ |         |
Ãđķįîîōīđāâčōåëü______________________________________īî ÎĘĪÎ |         |
                īîëíîå íāčėåíîâāíčå îđãāíčįāöčč,              |—————————|
                āäđåņ, íîėåđ ōåëåôîíā                         |         |
Ãđķįîīîëķ÷āōåëü_______________________________________īî ÎĘĪÎ |         |
                īîëíîå íāčėåíîâāíčå îđãāíčįāöčč,              |—————————|
                āäđåņ, íîėåđ ōåëåôîíā                         |         |
Īëāōåëüųčę  __________________________________________īî ÎĘĪÎ |         |
            īîëíîå íāčėåíîâāíčå îđãāíčįāöčč,                   —————————

            āäđåņ, áāíęîâņęčå đåęâčįčōû

               1. Ōîâāđíûé đāįäåë (įāīîëí˙åōņ˙ ãđķįîîōīđāâčōåëåė)

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Ęîä īđîäķę-|Íîėåđ īđåéņ-|Āđōčęķë  |Ęîëč- |Öåíā,|Íāčėåíîâāíčå īđîäķęöčč,|
|öčč (íî-   |ęķđāíōā č   |čëč íîėåđ|÷åņōâî|đķá. |ōîâāđā (ãđķįā), ŌĶ,    |
|ėåíęëāōķđ- |äîīîëíåíč˙ ę|īî īđåéņ-|      |ęîī. |ėāđęā, đāįėåđ, ņîđō    |
|íûé íîėåđ) |íåėķ        |ęķđāíōķ  |      |     |                       |
|———————————|————————————|—————————|——————|—————|———————————————————————|
|     1     |     2      |    3    |  4   |  5  |             6         |
|———————————|————————————|—————————|——————|—————|———————————————————————|
|           |            |         |      |     |                       |
|———————————|————————————|—————————|——————|—————|———————————————————————|
|           |            |         |      |     |                       |
|———————————|————————————|—————————|——————|—————|———————————————————————|
|           |            |         |      |     |                       |
|———————————|————————————|—————————|——————|—————|———————————————————————|
|           |            |         |      |     |                       |
|———————————|————————————|—————————|——————|—————|———————————————————————|
|           |            |         |      |     |                       |
|———————————|————————————|—————————|——————|—————|———————————————————————|
|           |            |         |      |     |                       |
|———————————|————————————|—————————|——————|—————|———————————————————————|
|           |            |         |      |     |                       |
|———————————|————————————|—————————|——————|—————|———————————————————————|
|           |            |         |      |     |                       |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Ęîä īđîäķę-|Åäčíčöā|Âčä |Ęîëč- |Ėāņņā,   |Ņķė- |Īîđ˙äęîâûé íîėåđ įāīčņč|
|öčč (íî-   |čįėåđå-|ķīā-|÷åņōâî|  ō      |ėā,  |īî ņęëāäņęîé ęāđōîōåęå |
|ėåíęëāōķđ- |íč˙    |ęîâ-|ėåņō  |         |đķá. |(ãđķįîîōīđāâčōåëū, ãđķ-|
|íûé íîėåđ) |       |ęč  |      |         |ęîī. |įîīîëķ÷āōåëū)          |
|———————————|———————|————|——————|—————————|—————|———————————————————————|
|     1     |   7   | 8  |  9   |  10     |  11 |            13         |
|———————————|———————|————|——————|—————————|—————|———————————————————————|
|           |       |    |      |         |     |                       |
|———————————|———————|————|——————|—————————|—————|———————————————————————|
|           |       |    |      |         |     |                       |
|———————————|———————|————|——————|—————————|—————|———————————————————————|
|           |       |    |      |         |     |                       |
|———————————|———————|————|——————|—————————|—————|———————————————————————|
|           |       |    |      |         |     |                       |
|———————————|———————|————|——————|—————————|—————|———————————————————————|
|           |       |    |      |         |     |                       |
|———————————|———————|————|——————|—————————|—————|———————————————————————|
|           |       |    |      |         |     |                       |
|———————————|———————|————|——————|—————————|—————|———————————————————————|
|           |       |    |      |         |     |                       |
|———————————|———————|————|——————|—————————|—————|———————————————————————|
|           |       |    |      |         |     |                       |
 ———————————————————————————————|—————————|—————|———————————————————————

                                |Íāöåíęā,%|     |
                                |—————————|—————|
                                |Ņęëāäņęčå|     |
                                |čëč ōđāí-|     |
                                |ņīîđōíûå |     |
                                |đāņõîäû  |     |
                                |—————————|—————|
                                |         |     |
                                |—————————|     |
                                |Âņåãî ę  |     |
                                |îīëāōå   |     |
                                 ———————————————

Ōîâāđíā˙ íāęëāäíā˙ čėå-

åō īđîäîëæåíčå íā_________________ëčņōāõ, íā áëāíęāõ įā N _______________

č ņîäåđæčō____________________________________ īîđ˙äęîâûõ íîėåđîâ įāīčņåé

                           īđîīčņüū

                                          Ėāņņā ãđķįā        ———————

Âņåãî íāčėåíîâāíčé_______________________ (íåōōî)___________|_______|ō___

                     īđîīčņüū                      īđîīčņüū |       |
Âņåãî ėåņō_______________________________ Ėāņņā ãđķįā_______|       |ō

                          īđîīčņüū        (íåōōî)   īđîīčņüū ———————

 

Īđčëîæåíčå (īāņīîđōā, ņåđōčôčęāōā č ō.ī.) íā __________ ëčņōāõ______    |
                                              īđîīčņüū                  |
Âņåãî  íā ņķėėķ_______________________________________đķá.______ęîī.    |
                                       īđîīčņüū                         |
Îōīķņę đāįđåøčë________ _______ ___________  Ãëāâíûé (ņōāđøčé)          |
              äîëæíîņōü īîäīčņü đāņøčôđîâęā  áķõãāëōåđ______ ___________|
                                 īîäīčņč             īîäīčņü đāņøčôđîâęā|
Îōīķņę ãđķįā īđîčįâåë ________ _______ ___________             īîäīčņč  |
                     äîëæíîņōü īîäīčņü đāņøčôđîâęā                      |
                                        īîäīčņč

                                     Ė.Ī.

                                            "   "________________ ãîäā

 

 

|Īî äîâåđåííîņōč N_____ îō "  "_________ ãîäā

|âûäāííîé________________________________________________________________

|Ãđķį ę īåđåâîįęå īđčí˙ë ______________ _______ _________________________

|                             äîëæíîņōü īîäīčņü   đāņøčôđîâęā īîäīčņč

|(Īđč ëč÷íîė īđčåėå ōîâāđā

|īî ęîëč÷åņōâķ č āņņîđōčėåíōķ)

|________________________________________________________________________

|Ãđķį īîëķ÷čë ãđķįîîōīđāâčōåëü ________ _______ _________________________

|                             äîëæíîņōü īîäīčņü   đāņøčôđîâęā īîäīčņč

 

Īî-âčäčėîėķ, â ōåęņōå ôîđėû äîīķųåíā îīå÷āōęā. Ôđāįķ īåđåä īîäīčņüū ņëåäķåō ÷čōāōü ęāę "Ãđķį īîëķ÷čë ãđķįîīîëķ÷āōåëü"

 

Îáîđîōíā˙ ņōîđîíā ôîđėû N 1-Ō

 

                         II. Ōđāíņīîđōíûé đāįäåë

     Đåãčņōđāöčîííûé N__________________  Ņåđč˙___________  N___________

 

     Ņđîę äîcōāâęč ãđķįā "  "______________ ãîäā

 

                                                                 ———————

     Îđãāíčįāöč˙____________________ ___________           ŌŌÍ N|       |
                íāčėåíîâāíčå, āäđåņ,  áāíęîâņęčå                |———————|
                  íîėåđ ōåëåôîíā      đåęâčįčōû       Ę īķōåâîėķ|       |
Āâōîėîáčëü__________Ãîņķäāđņōâåííûé N __________________ ëčņōķ N|       |
            ėāđęā                                               |       |
     Įāęāį÷čę (īëāōåëüųčę)____________________ __________       |———————|
                          íāčėåíîâāíčå, āäđåņ, áāíęîâņęčå       |       |
                            íîėåđ ōåëåôîíā     đåęâčįčōû        |       |
________________________________________________________________|       |
                                                                |       |
     Âîäčōåëü______________________ Ķäîņōîâåđåíčå N______       |———————|
             ôāėčëč˙, čė˙, îō÷åņōâî                             |       |
                                                                |       |
                           ņōāíäāđōíā˙, îãđāíč÷åííā˙            |       |
     Ëčöåíįčîííā˙ ęāđōî÷ęā___________________________           |       |
                           íåíķæíîå įā÷åđęíķōü                  |       |
Âčä īåđåâîįęč ______________________________________________ Ęîä|       |
                                                                |       |
     Đåãčņōđāöčîííûé N_____________ Ņåđč˙_______ N_______       |———————|
     Īķíęō īîãđķįęč _____________________________________       |       |
                         āäđåņ, íîėåđ ōåëåôîíā                  |       |
Īķíęō đāįãđķįęč ______________________________________ Ėāđøđķō  |       |
                     āäđåņ, íîėåđ ōåëåôîíā                      |       |
     Īåđåāäđåņîâęā______________________ ________________       |———————|
                  íāčėåíîâāíčå č āäđåņ   íîėåđ đāņīîđ˙-         |       |
                íîâîãî ãđķįîīîëķ÷āōåë˙,      æåíč˙,             |       |
_________________________________________________________       |       |
           īîäīčņü îōâåōņōâåííîãî ëčöā                          |       |
                                                                |       |
1. Īđčöåī _____________________________________ Ãāđāæíûé íîėåđ N|       |
                                                                |———————|
2. Īđčöåī _____________________________________ Ãāđāæíûé íîėåđ N|       |
                                                                 ———————

                             Ņâåäåíč˙ î ãđķįå

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Ęđāōęîå îīčņāíčå        |Ņ ãđķįîė ņëåäķūō äîęķėåíōû|Âčä ķīā-|Ęîëč÷åņōâî|
|      ãđķįā             |                          |ęîâęč   |   ėåņō   |
|                        |                          |        |          |
|————————————————————————|——————————————————————————|————————|——————————|
|         1              |             2            |   3    |      4   |
|————————————————————————|——————————————————————————|————————|——————————|
| 1.                     |                          |        |          |
|————————————————————————|——————————————————————————|————————|——————————|
| 2.                     |                          |        |          |
|————————————————————————|——————————————————————————|————————|——————————|
| 3.                     |                          |        |          |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|                                           | Ęîä |Íîėåđ  |Ęëāņņ|Ėāņņā  |
|      Ņīîņîá îīđåäåëåíč˙ ėāņņû             |ãđķįā|ęîíōåé-|ãđķįā|áđķōōî,|
|                                           |     |íåđā   |     |  ō    |
|———————————————————————————————————————————|—————|———————|—————|———————|
|                5                          | 6   |     7 |  8  |   9   |
|———————————————————————————————————————————|—————|———————|—————|———————|
|                                           |     |       |     |       |
|———————————————————————————————————————————|—————|———————|—————|———————|
|                                           |     |       |     |       |
|———————————————————————————————————————————|—————|———————|—————|———————|
|                                           |     |       |     |       |
 ———————————————————————————————————————————|—————|—————————————|———————|
                              Ęîëč÷åņōâî    |     |Čōîãî: ėāņņā |       |
                              åįäîę, įāåįäîâ|     |      áđķōōî,|       |
                                             —————          ō    ———————

Ķęāįāííûé ãđķį ņ čņīđāâíîé                       Ęîëč÷åņōâî             |
īëîėáîé, ōāđîé č ķīāęîâęîé ______________________ ėåņō _________________|
                                   îōōčņę                  īđîīčņüū     |
Ėāņņîé áđķōōî ____________________________________ ō        ę īåđåâîįęå |
                       īđîīčņüū                                         |
Ņäāë ____________________ __________________ __________________________ |
        äîëæíîņōü             īîäīčņü          đāņøčôđîâęā īîäīčņč      |
Īđčí˙ë âîäčōåëü-                                                        |
ũęņīåäčōîđ ______________________ _____________________________________ |
                īîäīčņü                        đāņøčôđîâęā īîäīčņč      |
                                                                        |
 

|Ķęāįāííûé ãđķį ņ čņīđāâíîé                       Ęîëč÷åņōâî

|īëîėáîé, ōāđîé č ķīāęîâęîé ______________________ ėåņō _________________

|                                   îōōčņę                  īđîīčņüū

|Ėāņņîé áđķōōî ____________________________________ ō

|                       īđîīčņüū

|Ņäāë âîäčōåëü-ũęņīåäčōîđ___________________ ____________________________

|                         īîäīčņü              đāņøčôđîâęā īîäīčņč

|Īđčí˙ë ___________ ___________ ____________________________  Ėåņōî äë˙

|        äîëæíîņōü    īîäīčņü        đāņøčôđîâęā īîäīčņč        øōāėīā

 

 

| Îōėåōęč î ņîņōāâëåííûõ āęōāõ __________________________________________

| Ōđāíņīîđōíûå ķņëķãč ___________________________________________________

| _______________________________________________________________________

| _______________________________________________________________________

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|                Īîãđķįî÷íî-đāįãđķįî÷íûå îīåđāöčč                       |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| îīåđāöč˙   |    čņīîëíčōåëü       |äîīîëíčōåëüíûå|ėåõāíčįė,           |
|            |    (āâōîâëāäåëåö,    |îīåđāöčč      |ãđķįîīîäúåėíîņōü,   |
|            |    īîëķ÷āōåëü,       |(íāčėåíîâāíčå,|åėęîņōü ęîâøā       |
|            |    îōīđāâčōåëü)      |ęîëč÷åņōâî)   |                    |
|————————————|——————————————————————|——————————————|————————————————————|
|    10      |          11          |      12      |       13           |
|————————————|——————————————————————|——————————————|————————————————————|
|īîãđķįęā    |                      |              |                    |
|————————————|——————————————————————|——————————————|————————————————————|
|đāįãđķįęā   |                      |              |                    |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|                  Īîãđķįî÷íî-đāįãđķįî÷íûå îīåđāöčč                     |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|     ņīîņîá                |äāōā (÷čņëî, ėå-    |âđåė˙ äî- |īîäīčņü    |
|———————————————————————————|ņ˙ö), âđåė˙, ÷,ėčí  |īîëíčōåëü-|îōâåōņōâåí-|
|đķ÷íîé, ėåõāíčįčđîâāí- |ęîä|————————————————————|íûõ îīåđā-|íîãî ëčöā  |
|íûé, ņëčâîė, ņāėîņâāëîė|   |īđčáûōč˙|  ķáûōč˙   |öčé, ėčí  |           |
|———————————————————————|———|————————|———————————|——————————|———————————|
|          14           |15 |   16   |     17    |    18    |     19    |
|———————————————————————|———|————————|———————————|——————————|———————————|
|                       |   |        |           |          |           |
|———————————————————————|———|————————|———————————|——————————|———————————|
|                       |   |        |           |          |           |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|          Īđî÷čå ņâåäåíč˙ (įāīîëí˙åōņ˙ îđãāíčįāöčåé,                   |
|                âëāäåëüöåė āâōîōđāíņīîđōā)                             |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| đāņņōî˙íčå īåđåâîįęč īî          |   ęîä      |  įā ōđāíņīîđōíûå      |
| ãđķīīāė äîđîã, ęė                | ũęņīåäčđî- |      ķņëķãč           |
|——————————————————————————————————|  âāíč˙     |———————————————————————|
|âņåãî |â ãîđ.| Iãđ. |IIãđ. |IIIãđ.|  ãđķįā     | ņ ęëčåíōā |īđč÷čōāåōņ˙|
|      |      |      |      |      |            |           | âîäčōåëū  |
|——————|——————|——————|——————|——————|————————————|———————————|———————————|
|  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |     25     |     26    |     27    |
|——————|——————|——————|——————|——————|————————————|———————————|———————————|
|      |      |      |      |      |            |           |           |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|              Īđî÷čå ņâåäåíč˙ (įāīîëí˙åōņ˙ îđãāíčįāöčåé,               |
|                    âëāäåëüöåė āâōîōđāíņīîđōā)                         |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|ņķėėā øōđāôā įā     |īîīđāâî÷íûé ęîũôôčöčåíō-Ō |âđåė˙ īđîņōî˙, ÷, ėčí  |
|íåīđāâčëüíîå îôîđė- |——————————————————————————|———————————————————————|
|ëåíčå äîęķėåíōîâ,   |đāņöåíęā    |îņíîâíîé     | īîä īî-   | īîä đāį-  |
|    đķá.ęîī.        |âîäčōåëū    | ōāđčô       | ãđķįęîé   | ãđķįęîé   |
|                    |            |             |           |           |
|————————————————————|————————————|—————————————|———————————|———————————|
|         28         |     29     |     30      |     31    |    32     |
|————————————————————|————————————|—————————————|———————————|———————————|
|                    |            |             |           |           |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  Đāņ÷åō           |  Įā    |  Įā    |Īîãđķįî÷íî- |Íåäîãđķįęā |Ũęņīåäč-|
| ņōîčėîņōč         | ōîííû  |ōîííî-ęė|đāįãđķįî÷íûå|āâōîėîáčë˙ |đîâāíčå |
|                   |        |        |đāáîōû, ōîíí|č īđčöåīā  |        |
|                   |        |        |            |           |        |
|                   |————————|————————|————————————|———————————|————————|
|                   |   33   |  34    |    35      |     36    |   37   |
|———————————————————|————————|————————|————————————|———————————|————————|
|Âûīîëíåíî          |        |        |            |           |        |
|———————————————————|————————|————————|————————————|———————————|————————|
|Đāņöåíęā, đķá.ęîī. |        |        |            |           |        |
|———————————————————|————————|————————|————————————|———————————|————————|
|Ę îīëāōå, đķá.ęîī. |        |        |            |           |        |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  Đāņ÷åō          |Ņâåđõíîđėāōčâíûé    |Įā ņđî÷-|Įā ņīå-  |Īđî÷čå|     |
| ņōîčėîņōč        |īđîņōîé, ÷, ėčí  īđč|íîņōü   |öčāëüíûé |äîīëā-|Âņåãî|
|                  |————————————————————|įāęāįā  |ōđāíņīîđō| ōû   |     |
|                  |īîãđķįęå |đāįãđķįęå |        |         |      |     |
|                  |—————————|——————————|————————|—————————|——————|—————|
|                  |   38    |    39    |   40   |    41   |  42  |  43 |
|——————————————————|—————————|——————————|————————|—————————|——————|—————|
|Âûīîëíåíî         |         |          |        |         |      |     |
|——————————————————|—————————|——————————|————————|—————————|——————|—————|
|Đāņöåíęā, đķá.ęîī.|         |          |        |         |      |     |
|——————————————————|—————————|——————————|————————|—————————|——————|—————|
|Ę îīëāōå, đķá.ęîī.|         |          |        |         |      |     |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ōāęņčđîâęā:______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Ōāęņčđîâųčę___________________  _________________________________________

              īîäīčņü                đāņøčôđîâęā īîäīčņč

 

Īîņōāíîâëåíčå Ãîņęîėņōāōā ĐÔ îō 28 íî˙áđ˙ 1997 ã. N 78 Îá ķōâåđæäåíčč ķíčôčöčđîâāííûõ ôîđė īåđâč÷íîé ķ÷åōíîé äîęķėåíōāöčč īî ķ÷åōķ đāáîōû ņōđîčōåëüíûõ ėāøčí č ėåõāíčįėîâ, đāáîō â āâōîėîáčëüíîė ōđāíņīîđōå

 

ŅĘËĀÄ ĮĀĘÎÍÎÂ

 

 

  ßíäåęņ öčōčđîâāíč˙